>

Projektový vedúci pre oblasť IT pre Mestské zdieľané služby

Bratislava pripravuje zriadenie centra mestských zdieľaných služieb, ktoré v budúcnosti zabezpečia efektívnejší a kvalitnejší výkon servisných činností (ako verejné obstarávanie, personalistika, controlling a účtovníctvo, vnútorná správa, ...) pre takmer 40 organizácií
mestské zdieľané služby
Bratislava
samospráva
IT
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
• 2 300 EUR/mes. a možnosť osobného príplatku od prvého dňa po nástupe. Konečné finálne finančné ohodnotenie úspešného uchádzača bude predmetom rokovaní a odvíja sa od profesijných skúseností vybraného kandidáta.
od 2300 €

Náplň práce

 • Príprava rozbehu mestských zdieľaných služieb ako samostatnej organizácie z pohľadu nastavenia IT architektúry pre postupný nábeh jednotlivých zdieľaných služieb pre parciálnych zákazníkov, pričom to zahŕňa tieto a ďalšie činnosti:

  • Zoznámenie sa s doterajšími výsledkami projektu v podobe analýzy súčasného zabezpečenia servisných činností v mestských organizáciách a ďalšími premisami projektu,

  • Tvorba dizajnu a metodiky organizácie mestských zdieľaných služieb, ako aj nastavenie procesných rámcov pre cca 40 zákazníckych organizácií z pohľadu nastavenie celkovej architektúry a rozvoja sieťovej a serverovej infraštruktúry,

  • Príprava a nastavenie procesných definícií pre komplexný model poskytovania zdieľaných služieb organizáciám, vrátane prípravy a dohľadu nad dodržiavaním SLA pre jednotlivé služby, s dôrazom na optimalizáciu IT procesov v mestských organizáciách.

  • Spolupráca s odbornými útvarmi Magistrátu pri strategickej harmonizácii všetkých nastavovaných IT procesov naprieč zdieľanými službami, ako aj zodpovednosť za interné zladenie organizácie po procesnej, rozpočtovej a technologickej stránke s Magistrátom,

  • Výber a obstaranie informačných systémov a riešení kľúčových pre fungovanie mestských zdieľaných služieb z pohľadu predkladania a riešenia zákazníckych požiadaviek z mestských organizácií,

  • Vedenie rokovaní a uzatváranie zmlúv s partnermi a dodávateľmi IS,

  • Poskytovanie technického servisu, podpory a poradenstva interným užívateľom IS, vrátane užívateľov zákazníckych organizácií, napr. pri procese testovania nového SW riešenia,

  • Zabezpečenie opatrení súvisiacich s informačnou a fyzickou bezpečnosťou technického a programového vybavenia IS, vrátane vedenia príslušnej agendy,

  • Zodpovednosť za release management a za nasadzovanie aplikácií (interne vyvíjaných/externe dodaných) do nastavenej infraštruktúry,

  • Monitoring a odstraňovanie všetkých aplikačných chýb a nedostatkov, ktoré môžu mať vplyv na úroveň kvality poskytovaných IT služieb,

  • V prípade potreby zabezpečenie vývoja a správy cloudových služieb a to v súlade s aktuálnym výnosom o štandardoch IT VS v oblasti architektúry cloudových riešení,

  • Spolupráca na príprave a aktualizácií interných predpisov organizácie, ako aj zákazníckych organizácií v rozsahu svojej pôsobnosti,

  • Organizačná a personálna príprava organizácie, napr. definovanie rolí, zručnosti a vedenie výberového procesu celého IT support tímu,

  • Rozbeh prvých zdieľaných IT služieb u jednotlivých zákazníkov fomou pilotnej prevádzky zdieľaných služieb,

  • Zodpovednosť za roll-out komplexných služieb pre všetkých mestských zákazníkov zdieľaných služieb, ako aj zabezpečenie súladu poskytovaných služieb so všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, až do predpokladaného počtu 10 okruhov servisných činností zabezpečovaných tímom viac ako 60 zamestnancov.

 • Potenciálne riadenie už samostatnej organizácie mestských zdieľaných služieb v oblasti IT, organizovanie práce a zodpovednosť za činnosti  a výsledky s dôrazom na:

  • Vysokú zákaznícku spokojnosť a dobrý manažment zákazníkov a procesných partnerov,

  • Optimalizáciu poskytovaných služieb s cieľom zvýšenia efektivity, produktivity a kvality,

  • Synergie poskytovania služieb medzi viacerými zákazníkmi

  • Vybudovanie zákaznícky orientovanej kultúry zamestnancov.

Koho hľadáme

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore.

 • Znalosť problematiky IT VS, ako aj preukázateľné znalosti o prevádzke a architektúre informačnej  infraštruktúry a softvérovej platformy.

 • Silný leadership a minimálne 5 rokov praxe vo vedení ľudí v rýchlo rastúcej organizácii s obmedzenými zdrojmi.

 • Skúsenosti s prípravou zmluvnej a inej dokumentácie v oblasti verejného obstarávania informačných technológií, produktov a IT riešení a znalosť súvisiacich procesov organizácie poskytovateľa IT služieb.

 • Preukázateľná schopnosť koncepčne a analyticky myslieť, budovať nový tím a pripravovať novú organizáciu od úplného začiatku.

 • Vysoká zákaznícka orientácia a skúsenosť s manažmentom zákazníkov.

 • Strategické a koncepčné myslenie.

 • Výborné komunikačné, argumentačné a prezentačné zručnosti.

 • Organizovanosť, zodpovednosť, zmysel pre detail.

 • Bezúhonnosť.

Prečo si vybrať nás

Po analýze súčasného stavu servisných činností v jednotlivých mestských organizáciách chceme súčasný projektový tím zložený z kolegov z magistrátu rozšíriť pre pokračujúcu prípravu budúceho centra zdieľaných služieb o projektového vedúceho pre oblasť IT, s ktorým počítame v ďalšej fáze projektu ako s potenciálnym budúcim riaditeľom IT samostatnej príspevkovej organizácie mestských zdieľaných služieb.

Hlavné úlohy nového projektového vedúceho pre oblasť IT Útvaru zdieľaných služieb sa počas priebehu prípravy a rozbehu zdieľaných služieb budú vyvíjať: najprv bude aktívne budovať tím support/IT špecialistov, riadiť prípravu a nastavenie komplexného procesného modelu zabezpečujúceho nastavenie celkovej architektúry a princípov rozvoja sieťovej a serverovej infraštruktúry mestských zdieľaných služieb, ako aj nastavenie súvisiacej metodiky pre cca 40 zákazníckych organizácií.

Zároveň bude neskôr riadiť organizáciu a aktívne participovať na rozbehu zdieľaných služieb pre mestských zákazníkov v rozsahu poskytovania špičkového servisu dodávaných IT služieb zákazníckym organizáciám, ako aj s dôrazom na synergie, optimalizáciu procesov a vysokú zákaznícku spokojnosť.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: • Žiadosť o zaradenie do výberového konania / motivačný list. • Životopis. • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na stretnutie. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 23.02.2023. Inzerát bol zverejnený dňa 23.1.2023.

Detaily

 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii
4. 8. 2022
23. 1. 2023