Projektový vedúci pre oblasť financií pre Mestské zdieľané služby

Bratislava pripravuje zriadenie centra mestských zdieľaných služieb, ktoré v budúcnosti zabezpečia efektívnejší a kvalitnejší výkon servisných činností
mestské zdieľané služby
samospráva
Bratislava
finančný riaditeľ
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
• 2 300 EUR/mes. a možnosť osobného príplatku od prvého dňa po nástupe. Konečné finálne finančné ohodnotenie úspešného uchádzača bude predmetom rokovaní a odvíja sa od profesijných skúseností vybraného kandidáta.
2300

Náplň práce

 • Príprava rozbehu mestských zdieľaných služieb ako samostatnej organizácie z pohľadu finančného riadenia pre postupný nábeh jednotlivých zdieľaných služieb pre parciálnych zákazníkov, pričom to zahŕňa tieto a ďalšie činnosti:

  • Zoznámenie sa s doterajšími výsledkami projektu v podobe analýzy súčasného zabezpečenia finančno-ekonomickej agendy servisných činností v mestských organizáciách a ďalšími premisami projektu,

  • Tvorba dizajnu a metodiky organizácie mestských zdieľaných služieb, ako aj nastavenie procesných rámcov pre cca 40 zákazníckych organizácií z pohľadu finančného modelu, rozpočtového hospodárenia, účtovníctva a výkazníctva,

  • Príprava a nastavenie procesných definícií pre finančný model poskytovania služieb, vrátane prípravy SLA pre jednotlivé služby, optimalizácia a harmonizácia procesov v mestských organizáciách,

  • Výber a obstaranie finančných nástrojov a informačných systémov kľúčových pre fungovanie mestských zdieľaných služieb z pohľadu rozpočtového hospodárenia a finančného cash-flow v spolupráci s špecialistami v oblasti informatiky,

  • Organizačná a personálna príprava organizácie a identifikácia prvých potrebných exekutívnych  funkcií pre vybudovanie novej organizácie, vrátane ich obsadenia,

  • Príprava a zodpovednosť za návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na nadchádzajúce rozpočtové obdobie s výhľadom na ďalšie dva roky, rozpis ukazovateľov v schválenej štruktúre  a ekonomickej a funkčnej klasifikácii, spracovanie forecastov,

  • Vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, 

  • Spolupráca pri príprave a realizácii postupov verejného obstarávania tovarov, služieb a prác z hľadiska ich dopadu na hospodárenie organizácie a zákaznícke organizácie a vplyvu na finančné krytie v súlade so schváleným rozpočtom na príslušný rok, 

  • Nastavenie a zabezpečenie metodiky účtovníctva a výkazníctva vo interne, ako aj vo vzťahu k zákazníckym organizáciám, vrátane  usmernení o obehu účtovných dokladov,

  • Výkon úlohy platobnej jednotky pri finančných transakciách a operačných programoch financovaných  z európskych štrukturálnych a investičných fondov,

  • Pravidelná účasť na auditoch,

  •  Controlling, finančný a manažérsky reporting a spracovanie ad hoc finančných analýz, 

  • Spolupráca so Sekciou financií Magistrátu pri riadení ekonomicko-finančnej agendy mestských organizácií a strategickej harmonizácii procesov v oblasti finančného manažmentu,

  • Rozbeh prvých zdieľaných služieb u jednotlivých zákazníkov ako pilotnej prevádzky zdieľaných služieb po finančno-ekonomickej, ako aj po účtovnej stránke,

  • Zodpovednosť za roll-out všetkých služieb pre všetkých mestských zákazníkov služieb po finančno-ekonomickej, ako aj po účtovnej stránke, až do predpokladaného počtu 10 okruhov servisných činností zabezpečovaných tímom viac ako 60 zamestnancov.

 • Potenciálne komplexné finančné a ekonomické riadenie, vedenie komplexného účtovníctva už samostatnej organizácie mestských zdieľaných služieb, organizovanie  práce so zodpovednosť za činnosti  a výsledky s dôrazom na:

  • Vysokú zákaznícku spokojnosť a dobrý manažment zákazníkov a procesných partnerov,

  • Optimalizáciu poskytovaných služieb s cieľom zvýšenia efektivity, produktivity a kvality,

  • Synergie poskytovania služieb medzi viacerými zákazníkmi

  • Vybudovanie zákaznícky orientovanej kultúry zamestnancov.

Koho hľadáme

 • Preukázateľná schopnosť koncepčne a analyticky myslieť, budovať nový tím a pripravovať novú organizáciu od úplného začiatku.

 • Zručnosti a skúsenosti v oblasti change managementu.

 • Vysoká zákaznícka orientácia a skúsenosť s manažmentom zákazníkov.

 • Skúsenosť s riadením komplexného portfólia úloh s mnohými procesnými partnermi.

 • Skúsenosť s procesnou a organizačnou štandardizáciou a optimalizáciou.

 • Predchádzajúca prax v oblasti finančného riadenia a controllingu min. 5 rokov.

 • Silný leadership a minimálne 5 rokov praxe vo vedení ľudí v rýchlo rastúcej organizácii s obmedzenými zdrojmi.

 • Prax v manažérskej pozícii v oblasti business process outsourcing výhodou.

 • Znalosť zákona 523 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona 583 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

 • Vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania.

 • Silný business mindset.

 • Strategické myslenie a koncepčné myslenie.

 • Výborné komunikačné, argumentačné a prezentačné zručnosti.

 • Organizovanosť, zodpovednosť, zmysel pre detail.

 • Dynamická osobnosť a silný drive.

 • Bezúhonnosť.

Prečo si vybrať nás

Bratislava pripravuje zriadenie centra mestských zdieľaných služieb, ktoré v budúcnosti zabezpečia efektívnejší a kvalitnejší výkon servisných činností (ako verejné obstarávanie, personalistika, controlling a účtovníctvo, vnútorná správa, ...) pre takmer 40 organizácií zriadených alebo založených mestom.

Po analýze súčasného stavu servisných činností v jednotlivých mestských organizáciách chceme súčasný projektový tím zložený z kolegov z magistrátu rozšíriť pre pokračujúcu prípravu budúceho centra zdieľaných služieb o projektového vedúceho pre oblasť financií, s ktorým počítame v ďalšej fáze projektu ako s potenciálnym budúcim finančným manažérom samostatnej príspevkovej organizácie mestských zdieľaných služieb.

Hlavné úlohy nového projektového vedúceho pre oblasť financií Útvaru zdieľaných služieb sa počas priebehu prípravy a rozbehu zdieľaných služieb budú vyvíjať: najprv bude aktívne budovať tím špecialistov finančného riadenia, riadiť prípravu a nastavenie komplexného procesného finančného a ekonomického modelu, vrátane komplexného účtovníctva budúcej organizácie interne, ako aj vo vzťahu zákazníkom, ktorými sú organizácie zriadené alebo založené mestom, rozbeh zdieľaných služieb pre mestských zákazníkov spojený s rozsiahlym change managementom a komunikáciou a neskôr bude finančneriadiť celú organizáciu naprieč rôznymi poskytovanými službamia rovnako riadiť poskytovanie finančných a ekonomických služieb zákazníckym organizáciám s dôrazom na synergie, optimalizáciu procesov a vysokú zákaznícku spokojnosť.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: • Žiadosť o zaradenie do výberového konania / motivačný list. • Životopis. • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Termín nástupu: • Dohodou. Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorým bude zaslané zadanie na vypracovanie, a podľa jeho výsledkov budú pozvaní na stretnutie. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 05.08.2022.

Detaily

 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii