>

senior dátový analytik/analytička

analýza
analytička
analytik
analytické myslenie
analytické jednotky
analytické komentáre
Miesto
Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1800 €

Náplň práce

Najnáročnejšia činnosť

• koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva  

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

• všetky uvedené činnosti sú vykonávané v rámci národného projektu

• tvorba návrhov, vývoj, údržba a rozvoj BI riešení a dátových skladov

• testovanie a zabezpečenie dátovej kvality

• analýza a optimalizácia procesov rezortu

• tvorba koncepčných riešení využívania dát pre automatizáciu procesov rezortu

• manažment údajov, ich správa

• zabezpečenie zberu, vyhodnocovania a analýzy údajov potrebných pre plnenie strategických a koncepčných úloh ministerstva

• vykonávanie funkčných analýz a spracovávanie business požiadaviek Analytického centra na funkcionalitu štátneho informačného systému v rezorte spravodlivosti vo väzbe na existujúce a pripravované regulačné prostredie, návrh riešení, business procesov, use-casov, príprava a základná verifikácia testov

• business analýza, analýza údajov, modelovanie, a ich následná interpretácia

• získavanie dát z primárnych a sekundárnych zdrojov za účelom následného spracovania

• spracovávanie štatistických dát, zabezpečovať ich filtrovanie, transformáciu čistenie a organizovanie podľa dodaného zadania

• zabezpečenie vizualizácie údajov pre potreby jednotlivých oddelení vo forme reportov, tabuliek, grafov, dashboardov s možnosťou využitia vizualizačných SW

• práca s SQL, SAP a štandardnými MS Office nástrojmi na správu a ukladanie údajov, prepájanie viacerých databáz, exporty dát a ich následné spracovanie • programovanie procedúr a vzorcov pre zlepšenie spracovania a výstupov

• štatisticky spracovávať veľké datasety a vykonávať ad-hoc analýzy

• zabezpečenie rezortnej štatistiky a výkazníctva

• identifikácia, analýza a interpretácia trendov v komplexných súboroch údajov

• podpora pri implementácii databáz a systémov zberu údajov

• primárna spolupráca s funkčnými tímami a business užívateľmi

• školenie business užívateľov

• hľadanie a navrhovanie riešení, podpora pri strategických rozhodnutiach, spolupráca s dodávateľmi externých systémov a internými tímami

• súčinnosť pri príprave a realizácii projektov ministerstva financovaných zo štátneho rozpočtu, z finančných mechanizmov EÚ a iných finančných mechanizmov

Koho hľadáme

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť sa bude u uchádzačov overovať v rámci výberového konania:

• Ústava Slovenskej republiky • Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Znalosť problematiky Business intelligence a dátových skladov

• Znalosti a praktické skúsenosti s návrhom, manažmentom a implementáciou databázových riešení na platformách: MS SQL/MySQL

• Znalosť dátového modelovania

• Znalosť SQL, PL/SQL

• Znalosti a praktické skúsenosti s budovaním ETL/ELT procesov, migráciami

• Znalosti a praktické skúsenosti s BI platformami a nástrojmi

• Znalosť Python/R

• Znalosti a praktické skúsenosti s MS Excel (Pivotné tabuľky, práca s tabuľkami, Queries, Power Query editor, funkciami na vyhľadávanie a analýzu dát)

• Skúsenosti s opensource DWH/BI riešeniami

• Skúsenosti s problematikou dátovej kvality

• Znalosť nástrojov produktového portfólia SAP BI (Business Objects, SAP BW), SAP Data Services

• Základy štatistiky

Overenie požadovaných odborných vedomostí a schopností uchádzača bude aj formou prípadovej štúdie. Vítané sú študijné odbory: matematika, ekonómia, informatika, IT manažment, štatistika, politológia a príbuzné študijné odbory.

Hľadáme skúseného uchádzača na pozíciu senior dátový analytik s dobrými znalosťami a skúsenosťami s riadením údajov a ich správou, spracovaním veľkých dát, ich analýzou a interpretáciou. Ponúkame prácu na návrhoch a vývoji, údržbe a rozvoji BI riešení a dátových skladov. Malo by ísť o osobu schopnú pracovať a rozhodovať samostatne, ale aj spolupodieľať sa alebo viesť prácu menšieho interdisciplinárneho tímu.

Prečo si vybrať nás

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR.

Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje.

 

Za týmto účelom sa AC snaží systematicky zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí.

 

V rámci ministerstva a v spolupráci so súdmi ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce tiež realizujeme a participujeme na rôznych projektoch, ktorých cieľom je zefektívnenie a modernizácia fungovania justície

 

Dodatočné informácie

prihlásiť sa je možné do 13.04.2022

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR. Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi zalo..
Viac o organizácii
8. apr 2022