Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20. 4. 2022.
Národný kontaktný bod pre program Horizont
Horizont Európa
CVTI SR
Miesto
Bratislava
Nástup
1. máj 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
od 1650 €

Náplň práce

- Zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant v programe Horizont Európa a o relevantných informáciách a dokumentoch;

- Aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a partnerov do projektov;

- Organizovanie informačných dní, prezentácií, workshopov, seminárov a školiacich aktivít pre potenciálnych žiadateľov o čerpanie grantu vo zverenej oblasti;

- Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa (výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam, tretiemu sektoru) o formálnych, administratívnych a finančných pravidlách programu vo zverenej oblasti;

- Okrem zverenej oblasti programu Horizont Európa vykonávanie činností národného kontaktného bodu aj pre príslušné partnerstvá v rámci zverenej oblasti;

- Poskytovanie asistencie potenciálnym žiadateľom pri tvorbe žiadosti o grant a pri elektronickom podaní žiadosti;

- Posudzovanie projektových zámerov/žiadostí o grant s cieľom ich kvalitatívneho zlepšenia a následne ich vyššieho bodového ohodnotenia;

- Vytváranie, udržiavanie a dopĺňanie databázy kontaktov stakeholderov vo zverenej oblasti;

- Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;

- Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.

Koho hľadáme

Vhodný kandidát by sa mal vyznačovať:

- výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;

- výbornými prezentačnými schopnosťami;

- proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;

- analytickým, logickým a technickým myslením;

- systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;

- tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;

- flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Vhodný kandidát by mal mať:

- prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;

- detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe, upravujúcich oblasť „European Innovation Council and European Innovation Ecosystems“ a „Finančné a právne otázky programu Horizont Európa“;

- priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (FP7, Horizont 2020);

- preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;

- skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.

Prečo si vybrať nás

Odborný rast, školenia

Pružná pracovná doba

Firemné akcie (športové, spoločenské)

Príspevok na športovanie

Príspevok na DSS

Práca v dynamickom kolektíve

Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Znalosť jazyka

  • - Angličtina - C1 - pokročilý

Zručnosti

  • - Microsoft Word – pokročilý Microsoft Excel – pokročilý Microsoft Powerpoint - pokročilý Microsoft Outlook – pokročilý MS Access – výhodou - úplný začiatočník

Dodatočné informácie

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú: 1. motivačný list, 2. profesijný životopis vo formáte Europass, 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania. Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 15. 4. 2022. Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do 2. kola. V prípade, že sa tak nestane v priebehu dvoch mesiacov od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom. Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia opatrenia na zvýšenie účasti slovenských subjektov v programe Horizont Európa oproti súčasnému stavu – za oblasť: „European Innovation Council and European Innovation Ecosystem“, ktoré budú prezentovať na osobnom pohovore. Adresa spoločnosti Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A 811 04 Bratislava

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál
20. apr 2022

Manažér

O organizácii

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdel..
Viac o organizácii