>

Dobrovoľnícky projekt Dobrovoľník/-čka do Srbska na 6 mesiacov

Dobrovoľník/-čka do Srbska na 6 mesiacov

Nezisková organizácia
junior projektový asistent
rozvojová spolupráca
fundraising
projektový manažment
inklúzia zraniteľných komunít
digitálne zručnosti a kreativita
Ideálny začiatok projektu
september 2022
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Na jeseň bude ADRA Slovensko vysielať jedného rozvojového dobrovoľníka/čku do svojej partnerskej organizácie Merhamet Sandžak.

Bližšie informácie tu: https://www.adra.sk/en/pomahajte-s-nami/dobrovolnictvo-v-srbsku-2-merhamet/

Miesto: Novi Pazar, Srbsko

Organizácia: Merhamet Sandžak

Doba vyslania: 6 mesiacov; so začiatkom vyslania na jeseň 2022 (vyslaniu bude predchádzať predvýjazdová príprava)

Náklady: Pokryjeme všetky náklady, ktoré ti pred a počas vyslania vzniknú, vrátane dopravy, víz, zdravotnej prehliadky, a poistenia. Okrem toho budeš dostávať mesačný príspevok v sume 610 €. Nejedná sa však o plat, ale o príspevok na pokrytie nevyhnutných nákladov v mieste pobytu (strava, ubytovanie, miestna doprava). Viac informácií tu

NÁPLŇ DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI:

Segmenty, ktorým sa Merhamet venuje a v rámci ktorých bude dobrovoľník/čka pôsobiť, sú:

 • Zlepšovanie kvality života marginalizovaných skupín v mestských a vidieckych oblastiach prostredníctvom vzdelávania, rozvoju návykov, zručností a poskytovaním možností pre vyjadrenie svojho potenciálu

 • Budovanie infraštruktúry s cieľom zlepšiť životné podmienky marginalizovaných skupín

 • Podpora v oblasti pracovných príležitosti ťažko zamestnateľných jednotlivcov

 • Podpora sociálneho podnikania

 • Budovanie partnerstiev medzi komunitami a lokálnymi stakeholdermi na regionálnej úrovní

Dobrovoľník/-čka bude podporovať projektového manažéra pri aktívnom vyhľadávaní príležitostí pre rozvoj miestnych komunít, či už v oblasti rozvoja ich kompetenčného portfólia, no predovšetkým získavaním nových grantových príležitostí, oslovovaním nových donorov, ktorí podporia inkluzívne programy organizácie. Dobrovoľník/-čka bude takisto asistovať pri plánovaní a písaní projektových žiadostí a reportov, manažmente databáz a rôznych administratívnych úlohách.

V závislosti od expertízy dobrovoľníka/čky, bude jeho/jej náplňou podpora alebo priame vedenie fundraisingových aktivít a kampaní

Dobrovoľník/-čka sa bude takisto pravidelne zúčastňovať monitorovacích návštev v cieľových komunitách a bude asistovať so zberom dát, podkladov a pri realizácii terénnych aktivít a podujatí. Popri sprevádzaní projektových tímov v teréne bude dobrovoľník/-čka budovať svoje profesionálne kapacity cez intenzívnu spoluprácu s miestnymi stakeholdermi. 

Na úrovni projektov sa bude zúčastňovať na projektoch „Nový Pazar pre nové pracovné príležitosti“ a „Sociálne podnikanie v poľnohospodárstve ako model redukcie chudoby“. Na jeseň tohto roku by mal začať projekt zameraný na psychosociálnu podporu detí navrátilcov, ale i ďalších zraniteľných komunít. 

POŽIADAVKY NA DOBROVOĽNÍKA/-ČKU:

Program vysielania dobrovoľníkov do nízkoprijímových krajín je otvorený všetkým občanom a občiankam Slovenskej republiky od 18 rokov. Cieľom programu je zapojiť ako mladých ľudí, tak aj vyššiu vekovú kategóriu do rozvojovej spolupráce, a rozšíriť tak kruh ľudí s profesionálnym záujmom o rozvojovú spoluprácu.

Profil vhodného uchádzača/-čky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v relevantnej oblasti (sociálna práca, projektový manažment, marketing, fundraising, právo, medzinárodné vzťahy, rozvojové štúdiá, a pod.)

 • anglický jazyk – pokročilý; znalosť srbčiny a ďalších jazykov výhodou

 • záujem o prácu v neziskovom sektore, zahraničná skúsenosť výhodou

 • praktické skúsenosti v oblasti projektového manažmentu s dôrazom na písanie a plánovanie projektových žiadostí výhodou

 • dobrá znalosť programov MS Office, databázových nástrojov a digitálnych nástrojov aplikovateľných v oblasti fundraisingu

 • dobré komunikačné zručnosti a písomný prejav

 • administratívne úlohy ti nevadia

 • zmysel pre tímovú prácu, ale i samostatnosť a proaktívny prístup k práci

 • flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa lokálnym podmienkam

 • záujem o témy rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, sociálneho vylúčenia, inklúzie zraniteľných skupín, rodovej rovnosti výhodou

PRIHLÁŠKA:

Prihlášku je potrebné zaslať emailom na adresu volunteering@adra.sk do 9.10.2022. Súčasťou prihlášky je:

1) Profesijný životopis v anglickom jazyku

2) Motivačný list v anglickom jazyku

3) Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýc zákonov v slovenskom jazyku.

4) Čestné vyhlásenie k zdravotnému stavu v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 406/2011 Z. z. o o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v slovenskom jazyku.

Vybraní kandidáti budú pozvaní na pohovor, ktorý bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku. Predpokladaný termín pohovorov - október 2022. S úspešným kandidátom sa uzavrie zmluva v októbri 2022.

Dobrovoľnícke vyslanie je financované zo zdrojov SlovakAid – Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Zatiaľ máme ...

V oblasti vysielania dobrovoľníkov máme dlhoročnú tradíciu, o čom svedčia desiatky vyslaných dobrovoľníkov do rôznych krajín sveta, pravidelné schválenie našich projektov, ktorými sa uchádzame o podporu vysielania dobrovoľníkov/-čok do partnerských organizácií, ale i získanie ocenenia „Dobrovoľník roka“ nami vyslanými dobrovoľníkmi. Charakterizuje nás kvalitná pred výjazdová príprava, dobre fungujúce dobrovoľnícke cykly, súlad so sektorovými a teritoriálnymi prioritami Oficiálnej rozvojovej pomoci. 

V rámci programu SAMRS vysielame dobrovoľníkov od roku 2012, a od roku 2017 sme súčasťou európskeho program expertného dobrovoľníctva EUAV.

ADRA Slovensko spolupracuje s organizáciou Merhamet Sandžak od roku 2019, na základe pozitívnej referencie našich partnerov pôsobiacich v Srbsku. Organizácie začali spolupracovať práve v oblasti humanitárneho dobrovoľníctva v rámci projektu „XCHANGE (Exchange of Good Practices and Cooperation in Humanitarian Action to Generate Engagement/ Výmena osvedčených postupov a spolupráca v oblasti humanitárnej činnosti s cieľom dosiahnuť zapojenie).

Preferencie

8 hodín / denne
 • vysokoškoláka
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála
 • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
19. 7. 2022
4. 10. 2022