Dobrovoľnícky projekt Dobrovoľník/Dobrovoľníčka do vzdelávacieho programu Otvorené školy

Dobrovoľník/Dobrovoľníčka do vzdelávacieho programu Otvorené školy

Nezisková organizácia
vzdelávací program
školy
výchova k občianstvu
Ideálny začiatok projektu
september 2022
Min. dĺžka projektu
do 9 mesiacov

Pomôž nám s ...

Čo je úlohou dobrovoľníkov na škole?

Aj v školskom roku 2022/2023 pokračujeme v programe Otvorené školy na základných školách. Cieľom tohto programu je podporiť demokratické prostredie a výchovu k občianstvu na školách prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce so školskými parlamentmi.

S každou školou počas celého školského roka systematicky spolupracuje vyškolený dobrovoľník/dobrovoľníčka alebo dobrovoľnícka dvojica. Dobrovoľníci realizujú workshopy v zapojených triedach na témy ako rasizmus, LGBTIQA+, feminizmus a pod.

Ich úlohou je aj aktívne pracovať so školskými parlamentmi, sledovať ich prácu počas školského roka, podporovať aktívnu a zmysluplnú participáciu ich členov na chode školy a vytvárať predpoklady udržateľného fungovania orgánov školskej demokracie.

Zatiaľ máme ...

V školskom roku 2022/23 pripravujeme už do 6. ročník programu Otvorené školy. 

Za posledných päť rokov program prešiel postupným vývojom. V prvých rokoch sme sa so školami zamerali na rozvoj kvalitnej spolupráce a vytváranie modelu programu tak, aby napomáhal rozvoju kritického myslenia a záujmu žiakov o participáciu na živote školy a širšej komunity. Následne sme vytvorili definíciu kritérií potrebných na získanie titulu Otvorená škola a zamerali sa na skvalitňovaniu informácií poskytovaných žiakom a žiačkam, ako aj učiteľom a učiteľkám zapojeným do programu. Všetci zainteresovaní tak počas školského roka priebežne dostávajú spracované materiály na témy ako vývoj ľudských práv, demokracia, rasizmus, práva LGBTQIA+ komunity, rodová rovnosť a získané vedomosti si overujú aj v tematických kvízoch.

Viac o programe Otvorené školy: https://osf.sk/co-robime/otvorene-skoly/

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Čo očakávame od dobrovoľníka/dobrovoľníčky počas školského roka? 

  • realizáciu aspoň 6 workshopov v zapojenej triede

  • realizáciu aspoň 6 stretnutí s členmi školského parlamentu

  • účasť na dobrovoľníckych školeniach (zväčša cez víkendy) v rozsahu 10 dní zameraných na rozvoj lektorských a komunikačných zručností

  • stotožnenie s hodnotami otvorenej spoločnosti

Preferencie

10 hodín / mesačne
  • vysokoškoláka
  • stredoškoláka
  • do 9 mesiacov