>

Mária Šášiková

Mária Šášiková
Projektový konzultant, copywriter @ Centrum kontinuálneho vzdelávania, Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, Medzinárodný marketingový manažment, 2014
Bratislava/Nitra, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám:

 • Progresívnu a inovatívnu firmu, hľadám prácu s európskymi inštitúciami, rada by som pracovala v inovatívnej firme, (hi)technologickej spoločnosti, v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, v európskych inštitúciách alebo v umeleckej/kultúrnej sfére či v pomoci ľuďom. Práca musí mať (vyšší) zmysel.

 • Prácu preferenčne na západnom Slovensku alebo remote: Bratislava, Nitra, Trnava... V NR som schopná denného office režimu. Mimo NR preferujem hybridný model práce.

 • Hľadám tiež prácu, kde sa môžem vzdelávať a rásť.

 • Hľadám hybridný model práce - MUST.

 • Prácu, kde využijem svoje líderské predpoklady

 • Prácu, kde obe strany budú férovými partnermi a vykonávaný rozsah práce bude adekvátne ohodnotený.

 • Osobnostný rozvoj - mám popri zamestnaní možnosť zlepšiť sa v jazyku? V hard skills alebo soft skills? Uvítam všetkými desiatimi.

 • Prácu 21. storočia, kde zamestnávateľ dbá na life-work balance a well-being svojho tímu (tzn. ostanem potenciálne u zamestnávateľa aj dlhšie kariérne obdobie a neodpadnem po roku vyhorením).

 • Cestovanie (aj mimo Slovenska) bolo súčasťou mojich predchádzajúcich pracovných skúseností a neobmedzuje ma. Som naučená zbaliť sa, nastúpiť do lietadla a vybaviť, čo treba. Úplne bežne s frekvenciou v priemere raz mesačne. V rámci Slovenska som cestovala niekoľko krát mesačne.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

právna pomoc, ľudské práva, azyl, utečenci, migrácia,
copywriter
projekty v nezisku

Viac o mne

 • Ponúkam:

  • silný "drive"

  • 13 rokov skúseností v oblasti európskych projektov - komunitárnych aj štrukturálnych.

  • skúsenosti z práce v medzinárodných tímoch - komunikácia so zahraničnými projektovými partnermi.

  • ekonomické zázemie - doktorát (PhD.) z odboru Medzinárodný obchodný manažment.

  • lektorské skúsenosti nadobudnuté počas výučby na Ekonomickej univerzite.

  • kreativitu a bohaté analytické schopnosti - som autorkou nespočetných projektových štúdií zameraných na ekonomiku, regionálny rozvoj, klimatickú zmena, inovačné procesy, jednotlivé sektory (napr. automotive, odpadové hospodárstvo, cestovný ruch...)

  • znalosť angličtiny, nemčiny, znalosť češtiny, ktoré som pravidelne využívala na zahraničných cestách.

  • skúsenosti s inovačným manažmentom v slovenských malých a stredných podnikoch - na dennej báze som radila firmám, ako sa stať lepšími.

  • rýchle učenie sa - počas práce som sa stretávala s rôznym okruhom tém, bolo potrebné sa rýchlo zorientovať - od zákonov v oblasti životného prostredia, problematiku klimatickej zmeny, špecifiká odvetví až po efektívne riadenie firiem, Baťovský manažment a inovácie.

  • reprezentatívnosť - počas pracovného života som absolvovala mnoho stretnutí s ľuďmi zo Slovenska aj zahraničia, od riaditeľov firiem, začínajúcich star-upov až po slovenské ministerstvá, vedcov a aj zástupcov Európskej komisie.

  • excelentný time-manažment a plánovanie, senioritu v rýchlom rozhodovaní nadobudnuté počas môjho aktívneho pracovného života aj cez materskú a rodičovskú dovolenku.

  • zodpovednosť - šéf sa vždy mohol spoľahnúť, že termín dodržím a práca bude v excelentnej kvalite, čo potvdzovala aj pozitívna spätná väzba od klientov.

  • veľký potenciál na leadership a vedenie ľudí - v predchádzajúcom zamestnaní som sa naučila všetko, čo som mohla. Mám skúsenosti so zaúčaním nových kolegov. Viem zadeliť rozsah práce, odhadnúť potrebný čas na jej prípravu a dať konštruktívnu spätnú väzbu. Túžim sa kariérne posunúť ďalej smerom k manažérskym funkciám, čo sa v rámci flat štruktúry malej firmy nedalo. Aktuálne som bola vybraná do Ready to Lead academy (sept - dec. 2022), kde sa vzdelávam v oblasti líderstva spoločne s 30tkou vybraných žien ašpirujúcich líderiek.

  Roky sa pohybujem v prostredí európskych projektov. Som naučená na prácu, ktorá zahŕňa sféru činností od práce "od stola" a pripravovaní materiálov až po napĺňanie cieľov projektu a stretávanie sa so stakeholdermi (ministerstvá, inštitúcie Európskej komisie, privátny sektor - inovatívne slovenské firmy, zástupcovia univerzít, vedci). V rámci pracovnej náplne som sa venovala službám na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a na podporu inovačného manažmentu. Nezanedbateľnou súčasťou mojej práce je analytická práca a vypracovávanie odborných štúdií na rôzne témy (inovačné stratégie, analýzy výskumu a inovácií, sektorové analýzy...). V práci som bežne používala angličtinu, taktiež som sa popri práci snažila vzdelávať znovu aj v nemeckom jazyku na Goetheho institute - som na úrovni B2. Momentálne nemčinu využívam pasívne pri analytickej práci, ak chce však firma niekoho s hovorovou nemčinou a je ochotná do neho pár mesiacov (napr. kurz na "znovudostanie sa do jazyka") investovať, rada sa k nemčine vrátim - nezačítala by som od nuly. Počas práce som absolvovala viacero školení v Nemecku, ktoré sa týkali inovačného manažmentu.

  Pozerám sa po pekných pracovných príležitostiach v Bratislave, Nitre, príp. Trnave a okolí, ktoré by ma posunuli ďalej. Práca v rámci európskych inštitúcií je mi blízka. Nehľadám čisto analytickú prácu, hľadám rôznorodosť a široký záber. Mám skúsenosti tak so životom v menšej firme a zaobstaraním jej chodu, tak s vysoko odbornými činnosťami a samotnou prácou na projektoch. Mám tiež skúsenosti aj s organizáciou seminárov a podujatí zameraných na technologické a inovačné témy. Taktiež som mala na starosti HR agendu firmy a zaúčanie nových kolegov. Nebránim sa ani kariérnej zmene a posunu do iného odboru či na inú pozíciu, ktorá by "matchovala" s mojimi skillmi.

Kľúčové slová o mne

projektový manažment
európska únia
copywriter
eurofondy
inovačný manažment
inovácie
inovačné firmy
kultúra
diplomacia

Pracovné skúsenosti

Projektový konzultant, copywriter @ Centrum kontinuálneho vzdelávania, Bratislava
Bratislava
Počas materskej a rodičovskej dovolenky som chcela ostať v odbore a nevypadnúť z prac. života. Som vďačná za flexibilitu tejto práce. Zároveň mi toto obdobie vycibrilo time-manažment a zdokonalilo rýchle rozhodovanie, vycvičilo ma v krízovom manažmente a zladení domácnosti, dieťaťa, práce a voľného času. Analytika: Príprava vstupných projektových dokumentov, tvorba odborných štúdií a analýz na rôzne témy (prírodný turizmus, odpadové hospodárstvo, klimatická zmena, biodiverzita, finančná gramotnosť dospelých a detí, analýza strojárskeho priemyslu na Slovensku...), príprava vzdelávacích dokumentov pre celoživotné vzdelávanie dospelých a pre školy aj znevýhodnených žiakov (moduly environmentálnej výchovy, finančnej gramotnosti). Príprava vizuálnych materiálov pre vzdelávanie dospelých a detí (grafický nástroj Canva) Projekty, na kt. som pracovala: FinGram - finančné vzdelávanie žiakov a znevýhodnených žiakov (vylúčené rómske komunity, postihnutí žiaci) NatureTourNet - vzdelávanie obyvateľov a výchova turistických sprievodcov po oblasti CHKO Dunajské luhy. Príprava komplexných turistických ponúk územia na zvýšenie jeho atraktívnosti. Príprava vzdelávacích materiálov o území a príprava turistických tabúľ umiestnených v území. ENVIKO (2020 - 2022) - environmentálne vzdelávanie žiakov a učiteľov v oblastiach: klimatická zmena, odpady, biodiverzita, voda. Obsahová príprava vzdelávacích materiálov. NAREG - Cieľom projektu je kontrolovať toky odpadu ekologicky zmysluplným a udržateľným spôsobom a vytvoriť RE-USE na celoštátnej a cezhraničnej úrovni. Príprava vzdelávacích materiálov pre pracovníkov s odpadmi a pre širokú verejnosť. Kvalifikovaný zamestnanec - zlepšovanie SOFT a HARD skills zamestnancov pracujúcich v strojárskom, automobilovom a elektro priemysle. Príprava majstrov na lead úlohy. CICLO - vzdelávanie v oblasti cirkulárnej ekonomiky
2019 - súčasnosť
Projektový a inovačný manažér @ BIC Bratislava, spol. s.r.o.
Bratislava
- Zodpovednosť za úspešnú realizáciu desiatok národných a európskych projektov, plánovanie a napĺňanie projektových aktivít. - Stretávanie sa s domácimi (firmy, ministerstvá, výskumné inštitúcie) aj medzinárodnými stakeholdermi na každodennej báze. Dôležitou súčasťou práce bola reprezentatívna funkcia a schopnosť zapájať sa do diskusií zo širokým spektrom ľudí aj v riadiacich funkciách, schopnosť vyjednávania a presviedčania (facilitácia). - Aktívna spolupráca s orgánmi Európskej komisie a cesty po celej západnej Európe. - Silná analytická práca - som autorkou desiatok odborných štúdií na rôzne témy. - Pôsobila som ako jeden zo 7 certifikovaných konzultantov pre inovačný manažment malých a stredných podnikov (pozícia IMP³rove Guide certifikovaná AT Kearney: www.imp3rove.de) na Slovensku. - Pôsobenie v rámci siete Enterprise Europe Network - klientami sú malé a stredné podniky, začínajúci podnikatelia, výskumníci a ide o oficiálnu aktivitu priamo zodpovedajúcu Európskej komisii. - Podpora medzinárodnej spolupráce - organizácia medzinárodných inovačných B2B eventov pre firmy či akademikov, organizácia odborných seminárov a konferencií, - Administrácia potrebná na denný chod malej firmy (základné účtovníctvo, pokladňa, pošta...) - Za svoju silnú stránku v tomto type práce považujem hlavne všestrannosť. Široké spektrum vykonávaných činností a učenie sa "za pochodu", kedy bolo potrebné niektoré pracovné "skills" plynulo v čase nadobúdať. Treba ísť na stretnutie s majiteľov strednej alebo veľkej firmy? Treba adekvátne reprezentovať a vedieť "predať" aktivity našej firmy? Je potrebné od stola napísať projektovú štúdiu? Pripraviť cestovný príkaz? Šéf ochorel a potrebuje zastúpenie v Miláne? Vybavené ✓
2009 - 2022

Vzdelanie

Vysokoškolské
PhD., Medzinárodný marketingový manažment
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
▪ Vedenie výučby študentov na dennej báze, príprava materiálov na semináre na dennej báze. ▪ Vykonávala som ekonomický výskum publikovala som mnoho článkov a prác zameraných na oblasti: medzinárodný marketing, marketing, lovemarks, obchod, medzinárodný obchod, potraviny a marketing potravín. ▪ Supervízia záverečných prác a vedenie študentov.
2006 – 2014

Doplnkové aktivity a úspechy

Innovation manažment kurzy - Dusseldorf, Frankfurt, Berlín, Bratislava
Súčasťou mojej práce bola každodenná práca s inovatívnymi firmami. Pracovala som s metodikou Improve Innovation od A.T. Kearney. Metodika vyžadovala kontinuálne vzdelávanie sa v problematike, preto som na pravidelnej báze absolvovala kurzy v zahraničí aj na Slovensku.
2017
Finalistka 15 najkrajších výrobkov od slovenských mamičiek
Komunita "Čo dokáže mama" už niekoľko rokov na jar a jeseň organizuje súťaž pre tvorivé maminy, ktoré vyrábajú handmade produkty. Už tri roky po sebe bol môj výrobok vždy v 15stke toho najkrajšieho rukodielneho, čo u slovenských maminiek vzniklo. V roku 2021 sa musím pochváliť výherným tretím miestom s mojim obrazom :) Práve počas materskej a rodičovskej dovolenky som sa okrem práce a starostlivosti o dieťa udržiavala v pohode vďaka môjmu dlhoročnému hobby - maľovaniu. Venovala som sa rozvoju svojej značky, po 20 rokoch som sa tak vrátila späť k výtvarnému umeniu a nadobudla aj nejaké tie dizajnérske schopnosti. Naučila som sa maľovať digitálne s programom ArtRage Lite a zároveň používať aj celkom známy nástroj Canva - dokážem tak pripraviť základné grafické podklady, čo rozhodne prinieslo rozvoj mojich zručností aj v tomto smere.
2019

Preferencie

3 hodín / týždenne
 • neziskovke, škole
 • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
 • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
 • osobné stretnutia
 • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 3 dní


Ďalší dobrovoľníci