Petra Vatehova

Music management @ freelancer
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Filozofická fakulta, Katedra Histórie, 2015
Nitra, Nitriansky, Slovensko

Hľadám možnosť, ako sa zlepšiť v oblasti marketingu a stratégiách, prácu v oblasti marketingu a komunikácie.

Venujem sa hudobnému manažmentu, organizácií eventov a pomáham kapelám s propagáciou.

Oblasti, s ktorými vám ako dobrovoľník pomôžem


Viac o mne

Študovala som na katedre Histórie na UKF v Nitre. Pracovala som ako relationship manager v bankovom sektore, táto práca ma naučila time managementu, obchodnému zmýšľaniu a prekonávaniu svojej komfortnej zóny. Počas vykonávania tejto funkcie som sa zúčastnila intershipu na oddelení komunikácie a stratégie obchodnej značky. Tu som pôsobila ako brand manager, mojou úlohou bolo komplexné zastrešenie marketingových kampaní a komunikácia s mediálnymi agentúrami. Túto skúsenosť hodnotím ako jednu z najhodnotnejších pre moje ďalšie smerovanie. Praktické skúsenosti a znalosti mi umožnili aplikovanie na budovanie vlastnej značky hudobnej kapely, ktorej sa venujem vo voľnom čase.

Od roku 2016 sa venujem hudobnému manažmentu, mám na starosti marketingovú komunikáciu hudobnej kapely. Zastrešujem všetky potrebné aktivity súvisiace s organizáciou koncertov, propagáciou a fungovaním skupiny. Spolupracujem s promotérmi, propagačnými a hudobnými webmi, hudobnými klubmi. Medzi moje aktivity patrí aj správa sociálnych sietí, vytváranie príspevkov v online prostredí, ale aj zverejňovanie rôznych článkov, e-mailingu a starostlivosť o streamovacie platformy.

Kľúčové slová o mne

zodpovednosť
kreativita
marketing
pr
komunikácia
hudba
umenie
vzdelávanie

Pracovné skúsenosti

Music management @ freelancer
Nitra
- budovanie značky hudobnej kapely, band management, PR, organizovanie eventov a koncertov. Komunikácia s promotérmi, hudobnými vydavateľstvami, organizátormi a sponzormi. Vytváranie rozpočtu, stratégie, práca s monitorovaním konkurencie. Vizuálna stránka propagačných materiálov, merchandising a styling. Social media marketing - budovanie verejného povedomia značky v komunite cez sociálne médiá a hudobné servre.
Relationship Manager @ Tatra banka, a.s.
2015 - 2020
Nitra
Odborné poradenstvo v oblasti financií a bankových služieb pre prémiových klientov banky. Vypracovávanie osobnostných profilov a zaraďovanie klientov v rámci produktových preferencií. Konzultovanie vhodných strategických krokov pri investovaní. Ponuka, predaj a administratívne spracovávanie úverových, investičných a iných bankových produktov. Zodpovednosť za kvalitu a odbornosť informácií pre klientov, neustále vzdelávanie sa v odbore bankového sektora, systémovej podpory a inovácií. Vytvorenie návyku na time management, samovzdelávanie v oblasti svetovej ekonomiky a bankovníctva. Rozširovanie obzorov aj v iných oblastiach, ktoré kooperujú so vzťahovou pozíciou.
Brand Manager @ Tatra banka, a.s.
2018 - 2019
Bratislava
odborná stáž na oddelení Komunikácie a stratégie značky v Tatra Banke. Na pozícii brand managera som sa aktívne podieľala na tvorbe marketingových kampaní. Mojou úlohou bola komunikácia s mediálnymi agentúrami, ktoré mali na starosti kreatívu. Odborná znalosť produktov, estetická a pravopisná kontrola marketingových materiálov. Zúčastnila som sa na rôznych odborných konferenciách a podujatiach v tejto oblasti, participovala som na organizácii interných bankových eventov. Moja práca zahŕňala aj priamu spoluprácu so social media specialist, kde sme spoločne vytvárali stratégiu propagácie na sociálnych médiách.

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Filozofická fakulta, Katedra Histórie
2010 – 2015
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
V bakalárskej a diplomovej práci som sa venovala popisu a výkladu ikonografických symbolov panovníckych a cirkevných pečatí v stredovekom Uhorsku. Analýza historických listinných prameňov v anglickom, latinskom a maďarskom jazyku,
Stredoškolské
Gymnázium
2006 – 2010
Stropkov
trieda s IT zameraním

Doplnkové aktivity a úspechy

Vedecká konferencia
2013
Vedecká konferencia "Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy", konanej na UKF v Nitre. Aktívna účasť na organizácii a príprave konferencie.
Vedecká konferencia
2012
Vedecká konferencia "Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda", ktorá sa konala na pôde UKF v Nitre. Aktívna účasť na organizácii a príprave konferencie.