>
Svedomie

Svedomie

Trieda Hradca Králové 3999/15, 97404, Banská Bystrica
Nezisková organizácia
IČO: 52677494
pomoczťp
čerpanie pomoci
postpenitenciarnastarostlivosť
zdravotne znevýhodnení ľudia
zdravotné postihnutie
odsúdení
podmienečné prepustenie
výkon trestu
dovŕšenie nápravy
prevzatie záruky
úhrada liečby
rehabilitácia
starostlivosť o dobrovoľníkov
víkendové dobrovoľníctvo
vzdelávanie
konzultácie
finančná podpora
2% z dane
pomoc v núdzi
sociálna pomoc
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Cieľom združenia je združovanie občanov, ktorých záujmom je podpora a pomoc občanom, zdravotne postihnutým a ťažko chorým občanom a podpora zdravotníckych zariadení. Základným cieľom združenia je prispievať k zlepšovaniu zdravotného stavu a zlepšeniu životného štandardu zdravotne postihnutých občanov, ako aj občanov v hmotnej núdzi.
Medzi primárne úlohy patrí najmä:

1. Zoskupovanie záujemcov pre pomoc ťažko chorým a zdravotne postihnutým a rodinám.
2. Získavanie finančných a materiálnych darov a príspevkov z daní z príjmov fyzických a právnických osôb a ich využitie pre ťažko chorých a zdravotne postihnutých občanov a rodiny.
3. Organizovanie a hradenie liečebných, rehabilitačných, rekondičných nákladov v tuzemsku a zahraničí, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami, alebo sú hradené čiastočne.
4. Organizovanie a hradenie nákladov na lieky, pomôcky pre občanov so závažnými ochoreniami, nad rámec hradený zdravotnými poisťovňami aj nehradenými zdravotnými poisťovňami v tuzemsku a zahraničí.
5. Zabezpečovanie finančnej podpory na vzdelávanie občanov so zdravotným postihnutím.
6. Spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ústavmi na výkon trestu odňatia slobody, spolupráca s odsúdenými v zmysle § 66 zákona o výkone trestu odňatia slobody, ako i inými subjektami.
7. Organizovať športové, kultúrne, spoločenské a benefičné podujatia.
8. Aktívne podporovanie zdravotne postihnutých občanov k sebadôvere, k tvorivosti, k ich zaradeniu sa do normálneho a aj pracovného života.
9. Prispievať k dosiahnutiu cieľov osvetovou, konzultačnou, informačnou a vzdelávaciou činnosťou, organizovaním spoločenských a kultúrnych podujatí a iných aktivít.