>

hlavný radca - odbor ochrany práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na.... (VK/2022/2778)

Kancelária verejného ochrancu práv - ochrana základných práv a slobôd
ľudské práva
Miesto
Bratislava - Staré Mesto
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
S účinnosťou od 1. júla 2022 výška základnej zložky mzdy predstavuje platovú tarifu 1349,50 eur v 8. platovej triede podľa prílohy k zákonu č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov + zvýšenie za služobnú prax.
1349.5 €

Náplň práce

Kancelária verejného ochrancu práv obsadzuje miesto právnika, ktorého náplňou práce bude participácia na procesoch súvisiacich s výkonom pôsobnosti verejného ochrancu práv v oblasti ochrany práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva.

Vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodnutia verejného ochrancu práv. Systémová príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP.

Samostatná  odborná činnosť pri tvorbe analýz, stanovísk, komplexných informácií a príprava a vypracúvanie návrhov pre verejného ochrancu práv  v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti podľa ustanovení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov zahŕňajúca:

-        vybavovanie podnetov fyzických osôb a právnických osôb,

-        preskúmavanie konania, rozhodovania alebo nečinnosti orgánov verejnej správy z vlastnej iniciatívy verejného ochrancu práv,

-        uplatňovanie zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb,

-        prípravu podkladov k návrhom na začatie konania podľa čl. 125, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, ak všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe, resp. ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva alebo  slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,

-        prípravu  návrhov oznámení príslušným orgánom v prípade zistenia, že bol spáchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo disciplinárne previnenie  alebo že bola porušená povinnosť ustanovená zákonom,

-        prípravu podkladov k medzirezortným pripomienkovým konaniam v oblasti ochrany základných práv a slobôd, prípravu podnetov na zmenu alebo zrušenie zákona, iného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo vnútorného predpisu vydaného orgánom verejnej správy, ktorý porušuje základné práva a  slobody fyzických osôb a právnických osôb príslušnému orgánu,

-        kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe orgánmi verejnej správy,

-        kontrolu plnenia opatrení verejného ochrancu práv a príprava návrhov na nápravu zistených nedostatkov vo zverenej oblasti činností.

Koho hľadáme

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

ovládanie štátneho jazyka

bezúhonnosť

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - študijný odbor právo

-        znalosť práce s PC,

-        schopnosti a  osobnostné vlastnosti: samostatnosť, svedomitosť a  spoľahlivosť, rozhodovacia schopnosť.

 

Prečo si vybrať nás

Podieľať sa na ochrane základných práv a slobôd

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb..
Viac o organizácii
30. 6. 2022

Podobné ponuky