Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (MZ SR)

Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (MZ SR)

Bárdošova 2, 83752, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Verejný sektor
IČO: 00165565
behaviorálna ekonómia
experimentálne testovanie
behaviorálne intervencie
beet
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

​Tím je súčasťou Odboru inovatívnych prístupov v zdravotníctve Ministerstva zdravotníctva SR. Poslaním tímu je prinášať komplexné riešenia zdravotnej politiky založené na svetových vedomostiach z behaviorálnej vedy, ktoré sú testované v experimentálnych laboratóriách a v terénnych experimentoch. Pomocou tohto prístupu bude možné znižovať riziko spojené s negatívnym dopadom na sociálno-ekonomické ukazovatele.
Rozhodovanie vlád a riadiacich jednotiek v oblasti sociálnej a hospodárskej politiky sa často zakladá na predpokladoch ľudského správania a na rozhodnutiach, ktoré ľudia robia. Reakcie a rozhodnutia ľudí v konkrétnej situácii ovplyvňuje mnoho faktorov (racionálnych i behaviorálnych), vrátane ekonomického prostredia - čo sťažuje predvídanie ľudského správania a výberu vhodných politických nástrojov.


Behaviorálny a experimentálny prístup:

Politické prístupy, ktoré nezahŕňajú behaviorálne faktory ovplyvňujúce ľudské rozhodovanie nemajú potrebné podklady pre nájdenie vhodného riešenia a sú častokrát nepresné alebo nesprávne.
Systematické experimenty umožňujú merať nové politiky na konkrétne obyvateľstvo (napríklad nízke sociálno-ekonomické skupiny), a tak znižovať riziko spojené s negatívnym dopadom na sociálno-ekonomické ukazovatele. Pomocou prvotného experimentálneho výskumu je možné navrhované politiky otestovať a vyhodnotiť ich efektívnosť ešte pred procesom ich implementácie. Zároveň je tento prístup spojený s participatívnym výskumom a umožňuje nastavovať jednotlivé parametre navrhnutej politiky i odhadnúť správanie ovplyvnených subjektov v nadväznosti na vplyv racionálnych a behaviorálnych faktorov ovplyvňujúcich ich ekonomické a iné rozhodnutia.

➤ Behaviorálne intervencie:

Behaviorálne intervencie sú intervencie určené na ovplyvnenie rozhodnutí, ktoré jednotlivci robia s ohľadom napríklad na svoje zdravie. Pri behaviorálnych intervenciách je správanie občana kľúčové a cieľom je jeho zmena. Behaviorálna intervencia využíva operatívne podmieňovacie modely - t. j. pozitívne a negatívne stimuly na úpravu nežiaduceho správania - napr. úzkosti, fajčenia alebo prejedania sa. Príkladom môže byť taktiež pochopenie správania sa občanov pri prevencii s cieľom zníženia vysokej miery odvrátiteľných chorôb, ktorým sa dá predísť. Experimentálny prístup nám hovorí o úspechu a neúspechu behaviorálnych intervencií a vysvetľuje, prečo sú niektoré intervencie úspešnejšie ako iné.

➤ Experimentálne testovanie:

Experimenty a prvotné testovanie politík na vzorke subjektov sú účinnou metodikou slúžiacou na presnú identifikáciu reakcií ľudí na konkrétne podnety v prípade zavádzania politík. Prvotné testovanie navyše umožňuje zodpovedať otázky či prijať nové riešenia a súčasne sa vyhnúť vysokému riziku („Ak sa to ešte nikdy neskúsilo, ako viete, že to funguje?“). Uplatňovaním techník laboratórneho experimentu je možné pozorovať všetky premenné relevantné pre rozhodnutia v kontrolovanom prostredí. Jasné počiatočné meranie údajov a lepšia kontrola štruktúry interakcie medzi hospodárskymi subjektmi umožňujú zníženie využívania ekonometrických techník náročných na predpoklady a zároveň môže slúžiť ako prvotný test pre nastavenie terénnych experimentov.