Projektový manažér

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES) je príspevková organizácia Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie. Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä: Rozvoj a prevádzka centrálnej komunikačnej infraštruktúry slovenskej republiky. Rozvoj a prevádzka
projektový manažment
it
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
od 1900 €

Náplň práce

 •  Usmerňovanie a metodická pomoc pri spracovaní a realizácii rozvojových dokumentov (napr. programov, projektov a ich finančných plánov),

 • spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii rozvojových programov a projektov,

 • spracúvanie informácií o plnení operačných programov, rozvojových projektov a využívaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov (napr. Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus) vrátane zistených nezrovnalostí a o náprave zistených nezrovnalostí,

 • koordinácia monitorovania implementácie projektov, vypracovania priebežných správ a ročných správ o realizácii projektov a záverečných správ o ukončení projektov a ich predkladanie príslušnému orgánu,

 • zabezpečuje projektové riadenie projektov (najmä v oblasti IT) na strane Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) v súlade s internými predpismi NASES, platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, príslušnými štandardami a metódami projektového riadenia a inými záväznými dokumentmi konkrétneho finančného nástroja alebo programu a pokynmi nadriadeného,

 • riadi interný projektový tím jemu prideleného projektu, metodicky usmerňuje jednotlivých členov tímu a zadáva im úlohy v rámci projektu. Zabezpečuje komunikáciu so všetkými zúčastnenými subjektmi (RO, SORO) na realizácii pridelenému projektu,

 • riadi a metodicky usmerňuje publicitu projektu,

 • koordinuje a monitoruje aktivity projektu, vedie porady projektového tímu, pripravuje podklady pre zmeny týkajúce sa zmluvných vzťahov v rámci projektu, kontroluje celkový časový harmonogramu projektu, monitorovacie ukazovatele, plnenie cieľov projektu a ďalšie činnosti spadajúce do kompetencie projektového manažéra,

 • vykonávanie kontroly realizácie projektov na mieste, preberanie účtovnej dokumentácie od dodávateľov.

 • Trvanie pracovného pomeru je v závislosti na trvaní projektu.

Koho hľadáme

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- Microsoft Office – pokročilý
- Platný certifikát PRINCE2 - foundation
- Nutná prax v projektovej oblasti, minimálne 3 roky
- Prax v riadení EÚ projektov a IT projektov
- Organizačné a prezentačné schopnosti
- Technické zručnosti
- Strategické myslenie
- Komunikačné, manažérske, koncepčné zručnosti
- Analytické myslenie
- Bezúhonnosť

Prečo si vybrať nás

Ponúkame možnosť byť účastný na zmenách, ktoré budú mať priamy vplyv na životy miliónov občanov Slovenska. Našim cieľom je, aby pre štát pracovali tí najlepší. Ak chceš pomôcť štátnemu IT, poď s nami meniť veci k lepšiemu.

Znalosť jazyka

 • - anglický jazyk - B1 - mierne pokročilý

Dodatočné informácie

V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese: praca@nases.gov.sk

Detaily

 • Profesionál

O organizácii

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoloč..
Viac o organizácii