Kurátor/kurátorka najnovších dejín s dôrazom na súčasnosť

odbornosť
Miesto
Radničná 1, 815 18 Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Možnosť priznania osobného príplatku.
1100 - 1300 €

Náplň práce

-          systematické vyhľadávanie, získavanie a nadobúdanie predmetov dokumentujúcich súčasnosť v meste Bratislava v celej šírke: spoločenský, kultúrny, politický a urbanistický vývoj, každodennosť obyvateľov, pôsobenie subkultúr, premeny verejného priestoru mesta a jeho najbližšieho okolia;

-          samostatná realizácia kurátorskej činnosti múzea prostredníctvom prípravy a realizácie výstavných projektov v súlade s výstavným plánom MMB a participácie na budovaní zbierkového fondu v súlade s akvizičnou stratégiou;

-          terénny, historický a archívny výskum, katalogizácia a rekatalogizácia zbierkových predmetov z určenej časti zbierkového fondu v elektronickom katalogizačnom systéme;

-          participácia na stabilizácii stavu určenej časti zbierkového fondu MMB prostredníctvom plánovania, prípravy, koordinácie a odborného vedenia konzervátorských a reštaurátorských zásahov;

-          výkon ostatných odborných činností múzea: realizácia odborných revízií zbierkového fondu, prezentačnej, výskumnej a publikačnej činnosti.

 

Na pozícii budete spolupracovať s kurátorom najnovších dejín a ostatnými kurátormi múzea, oddeleniami reštaurátorov a dokumentácie, programovým oddelením, oddelením marketingu a PR a s externými spolupracovníkmi.

Koho hľadáme

-          Vysokoškolské vzdelanie aspoň II. stupňa v odbore história, moderné dejiny, etnológia, humánna geografia, antropológia, religionistika, kulturológia alebo v inom príbuznom študijnom odbore;

-          Ochotu realizovať terénny výskum;

-          Všeobecný kultúrno-spoločenský prehľad;

-          Prehľad v aktuálnych trendoch historického výskumu, dobrú orientáciu v slovenských dejinách 20. storočia so zreteľom na geografický priestor mesta Bratislava;

-          Schopnosť samostatne formulovať vedecké a odborné texty, pracovať s odbornou literatúrou a interpretovať hmotné i písomné pramene;

-          Dobrú znalosť MS Office a bežne používaných komunikačných technológií, skúsenosť s prácou v elektronickom katalogizačnom systéme výhodou;

-          Znalosť múzejnej legislatívy (zákon č. 206/2009 Z. z. a výnos Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 v platnom znení);

-          Aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť ďalšieho cudzieho jazyka výhodou;

-          Prax aspoň 2 roky v múzeu alebo v inej pamäťovej inštitúcii;

-          Skúsenosti so správou zverenej časti zbierkového fondu výhodou;

-          Analytické myslenie a kreativita;

-          Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme;

-          Organizovanosť, dôslednosť a flexibilitu;

-          Otvorenosť, zvedavosť, vytrvalosť, systematickosť a ochota učiť sa nové veci.

Nesplnenie niektorej z požiadaviek neznamená automatickú diskvalifikáciu uchádzača/uchádzačky.

Prečo si vybrať nás

Benefity:

1.       Možnosť priznania peňažných benefitov: osobný príplatok a odmeny, príspevok do DDS 2 %.

2.       Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;

Ďalšie benefity:

a)       pružný pracovný čas v čase 6:00 – 19:00 podľa usmernenia vedúceho oddelenia;

b)      čerpanie 3 dni tzv. sick day;

c)       zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;

d)      sociálna politika – príspevok na stravovanie;

e)      práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta;

f)        voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;

g)       možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku.

Znalosť jazyka

  • - - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorej súčasťou budú kontakty dvoch osôb na získanie referencií (meno a priezvisko, pracovisko, telefónne číslo a e-mail); 2. Štruktúrovaný životopis; 3. Motivačný list v rozsahu 1 normostrany (t. j. 1 800 znakov); 4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vrátane vysokoškolského vzdelania II. stupňa; 5. Štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti (ak uchádzač takúto činnosť má); 6. Súpis realizovaných výstavných projektov (nie je podmienkou); 7. Písomná koncepcia dokumentácie každodennosti a premien života v meste Bratislava s dôrazom na všestrannú dokumentáciu súčasnosti (od roku 1989 – doteraz) v rozsahu min. 3 NS; 8. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

O organizácii

Múzeum mesta Bratislavy je zbierkotvornou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou v oblasti múzejných činností pre územie mesta Bratislava, hlavného mesta SR. Hlavným poslaním múzea je n..
Viac o organizácii