Modelár/modelárka na IEP

Bratislava
Čerstvý absolvent vysokej školy, Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ), Profesionál
analytická jednotka
životné prostredie
environment
Ihneď (dohodou)
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
Kompenzácia neuvedená

GROWNi je #NeziskovyProjekt. Ak si cez nás nájdeš prácu v komerčnej firme, tvoj nový zamestnávateľ prispeje na chod celej rozvojovej platformy. Ďakujeme, že sa hlásiš cez GROWNi a tým podporuješ našu #Udržateľnosť!

Manažér

LinkedIn Profil

Náplň práce

Analyzuj dáta a navrhuj opatrenia, ktoré prinesú čistejšie ovzdušie, zdravšie lesy, či nižšie emisie CO2. Inštitút environmentálnej politiky hľadá ľudí, ktorým nevadí tráviť veľa času pred počítačom a hľadať chybu v kóde. Prácu tvorí spektrum činností od zberu a analýzy dát, cez tvorbu opatrení identifikovaných problémov, vrátane prezentácie výsledkov medzirezortným partnerom, či odbornej verejnosti.

Medzi hlavné činnosti patrí:

- práca s makroekonomickým a energetickým CGE modelom po zaučení
- kvantitatívna analýza, ekonometria, spracovanie dát a návrh odporúčaní
- analýz dopadov a nákladovej efektívnosti pripravovaných i už prijatých opatrení
- spolupráca so zahraničnými inštitúciami (OECD, Európska komisia, Svetová banka)

Koho hľadáme

Hľadáme uchádzačov, ktorí:
- majú analytické myslenie a zvládajú prácu s dátami a programovanie (ovládanie aspoň jedného z programovacích jazykov ako STATA, R, Eviews, Matlab, Python, Gams)
- vedia zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
- vedia plynulo komunikovať v angličtine a pracovať samostatne aj v tíme.
- sú flexibilní vedia sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam a požiadavkám,
- sú svedomití a spoľahliví.

Prečo si vybrať nás

- máme prístup k (aj neverejným) dátam - poskytujeme priestor na kreativitu a vlastné nápady - naše výstupy sa uvádzajú do praxe, čím zlepšujeme budúcnosť Slovenska - snažíme sa prekonávať zaužívané postupy vo verejnej správe - navštevujeme elitné zahraničné kurzy a neustále sa niečo nové učíme - snažíme sa udržiavať príjemné pracovné prostredie a minimalizovať stres - máme možnosť pracovať z domu

Znalosť jazyka

  • - anglický - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Výberové konanie bude pozostávať z nasledujúcich foriem overenia odborných vedomostí, schopností a osobnostných predpokladov uchádzačov: 1. Overenie schopnosti analytického, koncepčného a strategického myslenia uchádzačov v Centre vzdelávania a hodnotenia na Úrade vlády SR (numerický, abstraktný a verbálny test) 2. Písomný test na overenie odborných znalostí 3. Písomný test na overenie úrovne ovládania cudzieho jazyka (test z cudzieho jazyka sa nevyžaduje, ak uchádzač ku dňu prihlásenia sa do výberového konania predložil služobnému úradu kópiu dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni a od získania tohto dokladu neuplynuli viac ako dva roky) 4. Prípadová štúdia (písomná aj ústna časť) na overenie odborných znalostí a schopností 5. Osobný pohovor na overenie schopností a osobnostných vlastností Vysokoškolské vzdelanie získané v cudzine uchádzač preukazuje kópiou dokladu o jeho získaní spolu s kópiou dodatku k vysokoškolskému diplomu a s kópiou ich osvedčeného prekladu do štátneho jazyka (preklad českého jazyka sa nevyžaduje). Preklad musí byť predložený už pri prihlásení do výberového konania. Referencie: Uchádzač k CV predloží dve mená, pozície a kontaktné údaje osôb, ktoré môžu podať informácie o jeho pracovnej disciplíne, komunikácii, pracovných výsledkoch a pod. (priamy nadriadený, externý partner, učiteľ a pod.).