Miesto
Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Základná zložka mzdy: 1340,50 EUR / mesiac podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe. Výsledná výška mzdy vrátane ďalších platových motivačných zložiek je konkurencieschopná súkromnému sektoru na obdobných pozíciách. Mzda sa bude odvíjať od obsadzovanej pozície a skúseností uchádzača.
od 1340.5 €

Náplň práce

Líderstvo, strategické myslenie, inovatívnosť, odhodlanosť a predovšetkým snaha meniť veci k lepšiemu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako unikátna inštitúcia štátnej správy zameraná práve na oblasť zmien a prosperity prostredníctvom atraktívnych a inkluzívnych projektov hľadá kreatívneho a spoľahlivého kolegu spĺňajúceho kritéria najmladšieho ministerstva, ktoré priateľskou atmosférou a rozhodnými krokmi prispieva k zlepšeniu budúcnosti a života občanov na Slovensku. Ide o pozíciu koordinátora projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS): „Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov“ (ďalej len „projekt“) v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Náplň práce:

 • riadenie a koordinácia projektového tímu v zložení 5-10 členov;

 • dohľad nad plnením merateľných ukazovateľov a cieľov stanovených projektom;

 • identifikácia a výber slovenských a zahraničných expertov v rámci projektu;

 • vypracovanie ročnej hodnotiacej správy monitorujúcej pokrok v rámci projektu;

 • aktívne informovanie o aktivitách a výsledkoch projektu na národnej a medzinárodnej úrovni;

 • aktívna propagácia a ponuka expertnej spolupráce zástupcom samospráv;

 • vedenie pracovných stretnutí na úrovni projektu a na úrovni ústredných orgánov štátnej správy;

 • zapojenie širšej odbornej verejnosti (akademický, podnikateľský a neziskový sektor) do aktivít expertnej platformy;

 • úzka spolupráca s relevantnými pracovnými skupinami a zástupcami relevantných národných projektov a významných iniciatív v oblasti inteligentných miest a regiónov;

 • aktívna participácia na príprave akčného plánu inteligentného rozvoja miest a regiónov v SR,

 • aktívna účasť na zasadnutiach a práci medzirezortnej pracovnej skupiny pre inteligentný rozvoj miest a regiónov v SR, príprava zasadnutí medzirezortnej pracovnej skupiny;

 • výkon vyššie uvedených činností počas obdobia trvania projektu, najdlhšie však do konca roka 2023;

 • účasť na tuzemských aj zahraničných pracovných cestách, reprezentácia projektu na verejných fórach.

Koho hľadáme

 • preukázané pracovné skúsenosti z riadenia tímu pozostávajúceho z viac ako 15 členov;

 • preukázané pracovné skúsenosti v bilingválnom prostredí, schopnosť plynulého riadenia procesov tak v slovenskom, ako aj anglickom jazyku;

 • znalosť problematiky tvorby rozvojových stratégií a ich implementácie na regionálnej alebo národnej úrovni;

 • znalosť problematiky tvorby a koordinácie práce na strategických dokumentoch v prostredí ústredných orgánov štátnej správy;

 • znalosť ekosystému inteligentných miest a regiónov v SR;

 • znalosť a osobný záujem o problematiku inteligentných miest a regiónov, technologické inovácie, behaviorálne prístupy – zmena myslenia a procesov, prácu s dátami;

 • znalosť fungovania ústredných orgánov štátnej správy, ich podriadených organizácií a preukázateľné skúsenosti v rámci štátnozamestnaneckého pomeru v minimálne strednej riadiacej pozícii;

 • anglický jazyk slovom a písmom minimálne na úrovni B2;

 • organizačné zručnosti, spoľahlivosť, flexibilita, analytické a strategické myslenie;

 • kreativita pri riešení nezvyčajných úloh a problémov, out-of-the-box thinking.

Prečo si vybrať nás

 • MIRRI SR má ambíciu vecne zabezpečiť problematiku rozvoja inteligentných miest a regiónov;

 • ako národný koordinátor agendy inteligentných miest a regiónov, MIRRI SR vecne zabezpečuje problematiku rozvoja inteligentných miest a regiónov v SR a zároveň pripravuje opatrenia s cieľom prehĺbiť schopnosť samospráv uvádzať koncepty inteligentného rozvoja do praxe, a mnoho ďalších;

 • príležitosť byť koordinovať tvorbu podporných opatrení na národnej úrovni s dlhodobým dopadom na rozvoj miest a regiónov SR;

 • možnosť viesť dynamický tím skúsených odborníkov z rôznych oblastí;

 • nadštandardné mzdové ohodnotenie;

 • možnosť kariérneho rozvoja;

 • účasť na projektoch medzinárodnej spolupráce a transfere zahraničného know-how;

 • účasť na domácich a zahraničných pracovných podujatiach.

Znalosť jazyka

 • - anglický jazyk - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

V prípade záujmu napíšte na: smartcity@mirri.gov.sk

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

O organizácii

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z..
Viac o organizácii