Koordinátor/Koordinátorka práce s mládežou na Slovensku

Neformálne vzdelávanie
Práca s mládežou
Projektový manažment
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledný plat sa skladá z tarifného platu a osobného príplatku (ten je priznaný na základe odbornosti, skúseností a pracovného nasadenia zamestnanca). Tarifný plat bude určený v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, min. 1096,50 Eur brutto. Predpokladaný výsledný plat 1400,- Eur brutto.
od 1400 €

Náplň práce

• Tvorí a pripravuje usmernenia, odporúčania, informačné a metodické materiály zamerané na prácu s mládežou a neformálne vzdelávanie pre organizácie pracujúce s mládežou, stakeholderov a pre verejnosť.
• Analyzuje a pripomienkuje legislatívne, koncepčné a strategické materiály v oblasti práce s mládežou a neformálneho vzdelávania na národnej a medzinárodnej úrovni a vytvára porovnávacie analytické materiály.
• Tvorí články a príspevky zamerané na problematiku práce s mládežou a neformálneho vzdelávania.
• Konzultuje a poskytuje metodickú podporu pre regionálnych koordinátorov pri tvorbe a plánovaní vzdelávacích a informačných aktivít.
• Konzultuje a poskytuje metodickú podporu pri tvorbe materiálov v rámci dotačnej schémy pre podporu práce s mládežou a v rámci materiálov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou.
• Mapuje potreby zvyšovania kompetencií mladých ľudí, vedúcich mládežníckych skupín a pracovníkov s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania.
• Realizuje a spracováva prieskumy o nových trendoch a prístupoch v práci s mládežou a v neformálnom vzdelávaní a o potrebách pracovníkov s mládežou a organizáciách pracujúcich s mládežou.
• Informuje a vzdeláva aktérov v oblasti práce s mládežou a neformálneho vzdelávania.
• Tvorí a realizuje krátke (workshopy) i strednodobé (školenia) vzdelávacie programy.
• Pracuje v odborných pracovných skupinách týkajúcich sa práce s mládežou a neformálneho vzdelávania.
• Propaguje aktivity organizácie.
• Vypracováva odpočty aktivít organizácie pre rôzne subjekty.
• Zabezpečuje ďalšie úlohy vyplývajúce z Kontraktu medzi organizáciou a MŠVVaŠ SR, činnosti organizácie a na príkaz nadriadeného.

Koho hľadáme

• skúsenosť v oblasti práce s mládežou alebo neformálneho vzdelávania
• všeobecný prehľad o mládežníckej politike, znalosť strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou
• dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
• schopnosť tímovej práce, ochota spolupracovať
• schopnosť konštruktívne riešiť konflikty
• samostatnosť a iniciatívnosť pri plnení agendy
• schopnosť efektívneho organizovania a plánovania práce

Prečo si vybrať nás

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je stabilná organizácia, ktorá pôsobí v oblasti predprimárneho vzdelávania, základného vzdelávania a stredného vzdelávania, špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho vzdelávania, základného umeleckého vzdelávania, jazykového vzdelávania a záujmového vzdelávania, v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov odborných zamestnancov, v oblasti celoživotného vzdelávania, v oblasti práce s mládežou a v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a výskumu v uvedených oblastiach. Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, metodicky usmerňuje školy a školské zariadenia, aplikuje pedagogický výskum, organizuje predmetové olympiády a súťaže, poskytuje externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie mládeže či spravovanie knižničného fondu. Zároveň reflektuje potreby vzdelávania pre moderné školstvo, plní aktivity z Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Znalosť jazyka

  • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Zručnosti

  • - MS Windows, MS Office 365, ďalšie online nástroje a platformy pre online komunikáciu (napr. Zoom, Webex, Google Meet) - mierne pokročilý

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogi..
Viac o organizácii