Koordinátor práce s mládežou

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Čerstvý absolvent vysokej školy, Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ), Profesionál
Staň sa prvým Koordinátorom práce s mládežou v meste Hlohovec a pomôž aktívne rozvíjať Hlohovskú mládež prostredníctvom pestrej náplne práce.
práca s mládežou
neformálne vzdelávanie
mládežnícke projekty
rozvoj mládeže
strategia
máj 2021
nástup
Čiastočný úväzok
typ pracovnej ponuky
od 650
EUR / mesiac
Výška platu bude stanovená v závislosti od rozsahu dohodnutých pracovných hodín. Rozsah pracovného úväzku je na dohode.

GROWNi je #NeziskovyProjekt. Ak si cez nás nájdeš prácu v komerčnej firme, tvoj nový zamestnávateľ prispeje na chod celej rozvojovej platformy. Ďakujeme, že sa hlásiš cez GROWNi a tým podporuješ našu #Udržateľnosť!

Detaily

26. apr 2021

Manažér

Náplň práce

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

 • rozvíja a koordinuje prácu s mládežou vmeste Hlohovec

 • implementuje Koncepciu rozvoja práce s mládežou mesta Hlohovec schválenej pod názvom „Príručka rozvoja mládeže / 2021 –2026“

 • každoročne vypracováva, kontroluje a vyhodnocuje plnenie akčného plánu

 • mapuje potreby a záujmy mladých ľudí v meste

 • vytvára analýzy pre potreby mesta Hlohovec týkajúce sa mládeže

 • vytvára a aktualizuje databázu organizácií a skupín pracujúcich s mládežou v meste Hlohovec

 • koordinuje a rozvíja aktivity mládežníckeho združenia „mladihc“

 • pomáha pri organizovaní a realizácii podujatí pre deti a mládež

 • vyhľadáva možnosti realizovania projektov zameraných na deti a mládež, možnosti ich financovania z mimorozpočtových zdrojov mesta Hlohovec

 • koordinuje platformu mládeže, ktorá slúži na sieťovanie a spoluprácu organizácií pracujúcich s mládežou

 • je kontaktnou osobou pre mladých ľudí vo vzťahu k mestu Hlohovec

 • aktívne spolupracuje s inštitúciami mesta Hlohovec a organizáciami, ktoré pracujú smládežou, a koordinuje ich činnosť a vzájomnú spoluprácu

 • rozvíja žiacke školské rady a školské parlamenty v školách v meste Hlohovec

 • komunikuje a úzko spolupracuje so všetkými útvarmi mesta Hlohovec

 • vyhľadáva, navrhuje, koordinuje a mapuje partnerstvá mesta v oblasti mládeže s inštitúciami, súkromným sektorom, občianskymi združeniami a neformálnymi skupinami a napomáha rozvoju týchto partnerstiev

 • zúčastňuje sa školení, seminárov, konferencií a iných podujatí, ktoré vedú k rozvoju práce s mládežou na území mesta

 • koordinuje propagáciu činností v oblasti práce s mládežou

 • aktívne rozvíja participáciu detí a mládeže na území mesta na všetkých stupňoch

 • spolupracuje na strategických a rozvojových projektoch mesta Hlohovec

Koho hľadáme

Podmienky účasti:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

 • bezúhonnosť

 • pokročilá úroveň práce s produktmi Microsoft Office (Word, Excel, Outlook a ďalšie)

Výhoda:

 • skúsenosti v oblasti práce s mládežou a z účasti na mládežníckych programoch

 • skúsenosť s tvorbou analytických, koncepčných alebo hodnotiacich dokumentov

 • ovládanie grafických programov

 • znalosť zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou

Osobnostné predpoklady:

 • komunikačné zručnosti (najmä dialóg s mladými ľuďmi)

 • kreativita a iniciatívnosť

 • schopnosť riešiť problémy samostatne

 • organizačné schopnosti

 • vysoké pracovné nasadenie

 • schopnosť pracovať v tíme

 • aktívny prístup k riešeniu úloh

 • zodpovednosť a flexibilita

 • vzťah k mládeži

Prečo si vybrať nás

Mestský úrad v Hlohovci je považovaný za pokrokovú a progresívnu inštitúciu v rámci celého Slovenska. Pravidelne sa umiestňuje na popredných miestach v oblasti transparentnosti, je lídrom v oblasti strategického a koncepčného plánovania či pri zavádzaní inovatívnych riešení. Téme práce s mládežou sa mesto systemicky začalo venovať od jesene 2019. Za ten čas sa stihlo vytvoriť mládežnícke združenie mladihc či schváliť Koncepciu rozvoja práce s mládežou pod názvom "Príručka rozvoja mládeže / 2021-2026" (tvorba prebehla so širokým zapojením verejnosti).

Zamestnanecké benefity:

 • odmeny, príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie, príspevok na rekreáciu, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy

 • možnosť profesijného a odborného rastu, odborné vzdelávanie

 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce

 • Sick days

 • pružný pracovný čas

Dodatočné informácie

ŽIADOSŤ o prijatie do zamestnania je potrebné DORUČIŤ POŠTOU na adresu MsÚ v Hlohovci, spolu so: štruktúrovaným životopisom, motivačným listom, vypracovaným zadaním, fotokópiou dokladu o vzdelaní, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, súhlasom so spracovaním osobných údajov /// Termín zaslania je do 30. 04. 2021 do 11.00 h /// odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu MsÚ v Hlohovci /// Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na web stránke mesta WWW.HLOHOVEC.SK/KARIERA.HTML