Outreach Manager (Manažér/ka participácie)

Potrebujeme osobu, čo používa škatuľky a nálepky nanajvýš ako kancelárske potreby. Pomôžte nám z Trenčína 2026 urobiť priestor naozaj pre všetkých! Čo vás čaká v tíme Trenčín 2026? Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčí
neziskový sektor
kultúra
kreatívny priemysel
vzdelávanie
inklúzia
Miesto
Trenčín
Nástup
1. jún 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
brutto
od 1700 €

Náplň práce

Medzi vaše úlohy bude okrem iného patriť:

 • Implementácia, administrácia a koordinácia projektov a aktivít z kapitoly Dosah (Outreach) Bid Booku Trenčín 2026 a z ostatných kapitol nadväzujúcich na Dosah

 • Úzka spolupráca so všetkými oddeleniami Kreatívneho inštitútu Trenčín, s Inštitútom Participácie Trenčín, Kultúrnymi Ambasádormi, školskými inštitúciami a organizáciami verejného, súkromného a neziskového sektora

 • Vyhľadávanie kľúčových aktérov a komunikácia s nimi, zapájanie aktérov do projektu, mapovanie a analýza potrieb

 • Zameriavanie sa na občanov z marginalizovaných a znevýhodnených skupín, mapovanie a odstraňovanie bariér a zapájanie skupín do projektu 

 • Facilitovanie podujatí a vedenie workshopov

 • Zastupovanie projektu voči ostatným inštitúciám v oblasti dosahu, aktívne vyhľadávanie partnerstiev na lokálnej a medzinárodnej úrovni, zúčastňovanie sa na školeniach, seminároch, konferenciách a iných podujatiach v danej oblasti

Koho hľadáme

Požadované predpoklady:

 • Facilitačné, komunikačné a prezentačné zručnosti, zručnosti v tvorbe metodiky a vedenia workshopov

 • Znalosť témy inklúzie a zapojenia marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľov

 • Skúsenosti so sieťovaním a zapájaním ľudí, organizácií a inštitúcií naprieč sektormi

 • Znalosť participatívnej tvorby verejných politík

 • Strategické myslenie a plnenie dlhodobých plánov a cieľov

 • Skúsenosti a vedomosti o projekte EHMK a o kapitole Dosah (Outreach)

 • Prehľad v slovenskom a medzinárodnom kultúrnom prostredí, v neziskovom a verejnom sektore

 • Vynikajúca komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku   

 • Vysoko vyvinutá schopnosť pracovať nezávisle, proaktívne a systematicky          

Žiadosť uchádzača musí obsahovať:

 • Profesný životopis v anglickom jazyku vo formáte PDF   

 • Motivačný list v anglickom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF     

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte pdf sa podáva elektronicky na emailovú adresu.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku. O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky upovedomení pozvánkou.


Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke Trenčín 2026.

Prečo si vybrať nás

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupráci s kľúčovými aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry.

Dodatočné informácie

Žiadosť uchádzača musí obsahovať: 1. Profesný životopis v anglickom jazyku vo formáte PDF. 2. Motivačný list v anglickom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF. 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou. Termín zasielania žiadostí: 23:59 CET 01.05.2022 ​Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku. O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky upovedomení pozvánkou. Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na našej webovej stránke.

Detaily

 • Profesionál
15. máj 2022

O organizácii

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupr..
Viac o organizácii