Fundraiser manažér/ka

Hľadáme človeka, ktorý dokáže vytrvalo plávať v neistých vodách grantových výzviev. Ak bude mať zároveň číslo na Billa Gatesa, nenahneváme sa. Čo vás čaká v tíme Trenčín 2026? Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je
fundraising
neziskový sektor
neziskové organizácie
granty
grantové príležitosti
grant manager
grantwriting
Miesto
Trenčín
Nástup
1. jún 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
brutto
od 1600 €

Náplň práce

Vaše úlohy budú zahŕňať aj:

 • Formulovanie strategických a dlhodobých fundraisingových plánov 

 • Písanie národných a medzinárodných grantových žiadostí najmä v programoch Kreatívna Európa a Erasmus+

 • Kontaktovanie a komunikácia s medzinárodnými partnermi, tvorba partnerských konzorcií a vzťahov 

 • Realizácia nezávislého prieskumu nových možností financovania a ich prepojenie s programom a celkovými cieľmi Trenčín 2026

 • Prispievanie k vypracovaniu jasných a presvedčivých grantových návrhov, zhromažďovanie relevantných informácií pre možné koncepty

 • Úzka a kontinuálna spolupráca s manažérkou medzinárodných vzťahov, riaditeľkou a programovou riaditeľkou

 • Follow-up po odoslaní žiadostí

 • Realizácia výskumu o donoroch a grantových programoch

 • Rozvoj vzťahov s grantovými organizáciami, realizácia potrebných strategických rozhovorov

 • Podľa potreby účasť na školeniach a podujatiach

 • Vedenie fundraisingového tímu

Koho hľadáme

Skúsenosti:

 • Minimálne 3 roky skúseností na fundraisingovej pozícii

 • Dokázateľné predchádzajúce úspechy so získavaním grantov (najmä v grantových štruktúrach EÚ)

 • Dobrá znalosť národných a medzinárodných grantových štruktúr

 • Výborná znalosť slovenského aj anglického jazyka

 • Veľmi dobrá organizovanosť a schopnosť napĺňať termíny 

 • Skvelé osobné a komunikačné schopnosti

 • Dôslednosť

Žiadosť uchádzača musí obsahovať:

 • Profesný životopis v slovenskom aj anglickom jazyku vo formáte PDF  

 • Motivačný list v anglickom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF    

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte PDF sa podáva elektronicky na emailovú adresu.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku. O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky upovedomení pozvánkou.

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke Trenčín 2026.

Prečo si vybrať nás

Kreatívny inštitút Trenčín je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupráci s kľúčovými hráčmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele titulu Trenčín 2026. Náš tím hľadá skúseného a dôsledného fundraisingového manažéra/ku, ktorý/á by viedol/la fundraisingová tím a stratégiu získavania grantových zdrojov na národnej aj medzinárodnej úrovni. 

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál
15. máj 2022

O organizácii

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupr..
Viac o organizácii