Environmentálny analytik/analytička

Bratislava
Čerstvý absolvent vysokej školy, Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ), Profesionál
kolektív sa približuje start-upu, sloboda akadémii a NGO a obsah práce a vplyv štátnej správe
analytická jednotka
analytické myslenie
životné prostredie
zmeny pre lepšie slovensko
ekonómia
Ihneď (dohodou)
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
od 1400
EUR / mesiac
V závislosti od skúseností. Plat pozostáva z platovej tarify a ďalších platových náležitostí.

GROWNi je #NeziskovyProjekt. Ak si cez nás nájdeš prácu v komerčnej firme, tvoj nový zamestnávateľ prispeje na chod celej rozvojovej platformy. Ďakujeme, že sa hlásiš cez GROWNi a tým podporuješ našu #Udržateľnosť!

Manažér

LinkedIn Profil

Náplň práce

Analyzuj dáta a navrhuj opatrenia, ktoré prinesú čistejšie ovzdušie, zdravšie lesy, či nižšie emisie CO2. Inštitút environmentálnej politiky, nezávislý analytický útvar Ministerstva životného prostredia SR, hľadá ľudí s analytickým myslením, ktorí chcú zlepšiť budúcnosť Slovenska a radi pritom prekonávajú zaužívané postupy.

Prácu tvorí spektrum činností od zberu a analýzy dát, cez tvorbu opatrení identifikovaných problémov, vrátane prezentácie výsledkov medzirezortným partnerom, či odbornej verejnosti. Medzi hlavné činnosti patrí:

- kvantitatívna analýza, spracovanie dát a návrh odporúčaní

- analýz dopadov a nákladovej efektívnosti pripravovaných i už prijatých opatrení

- tvorba strategických materiálov v oblasti životného prostredia

- spolupráca so zahraničnými inštitúciami (OECD, Európska komisia, Svetová banka)

Koho hľadáme

Ekonóma a environmentalistu v jednom, ktorý vie:

- analyticky myslieť a pracovať s dátami (výhodou programovanie a znalosť STATA, R, Eviews, Matlab, Python, Gams),

- zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore,

- plynulo komunikovať v angličtine (B2),

- pracovať samostatne aj v tíme,

- je flexibilný, svedomitý a spoľahlivý.

Prečo si vybrať nás

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) je nezávislým analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť.

Na IEP hodnotíme ekonomickú efektívnosť opatrení a v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) sme vypracovali Revíziu výdavkov na životné prostredie. Vedeniu poskytujeme zhodnotenie a návrh nových politík. Naša analýza zavedenia zálohovania bola základom pre neskorší Zákon o zálohovaní. Analýzami a komentármi prispievame do verejnej diskusie a prinášame aj vlastné témy ako napríklad sledovanie legality ťažby a prepravy dreva, či vplyv životného prostredia na zdravie. IEP tiež poskytuje strategický pohľad a smerovanie pre rezort (Envirostratégii 2030).

Dlhodobo spolupracujeme so zahraničnými organizáciami. Naši analytici boli v rámci spoločných projektov vyslaní na stáže do OECD, či Svetovej banky. Neustále sa vzdelávame a absolvujeme kurzy na top zahraničných univerzitách ako sú napríklad London School of Economics, Barcelona Graduate School of Economics, Bamberg Graduate School of Social Sciences, či University of Essex, či Utrecht University.

Môže ťa zaujať, že:

kolektív sa približuje start-upu, sloboda akadémii a NGO a obsah práce a vplyv štátnej správe

-          máme prístup k (aj neverejným) dátam

-          poskytujeme priestor na kreativitu a vlastné nápady

-          naše výstupy sa uvádzajú do praxe, čím zlepšujeme budúcnosť Slovenska

-          snažíme sa prekonávať zaužívané postupy vo verejnej správe

-          navštevujeme elitné zahraničné kurzy a neustále sa niečo nové učíme

-          snažíme sa udržiavať príjemné pracovné prostredie a minimalizovať stres

-          máme možnosť pracovať z domu

-          kolektív sa približuje start-upu, sloboda akadémii a NGO a obsah práce a vplyv štátnej správe

Viac o IEP:

https://www.minzp.sk/iep/publikacie/

https://www.facebook.com/iep.mzp

Znalosť jazyka

  • - anglický jazyk - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Výberové konanie bude pozostávať z nasledujúcich foriem overenia odborných vedomostí, schopností a osobnostných predpokladov uchádzačov: 1. Overenie schopnosti analytického, koncepčného a strategického myslenia uchádzačov v Centre vzdelávania a hodnotenia na Úrade vlády SR (numerický, abstraktný a verbálny test) 2. Písomný test na overenie odborných znalostí 3. Písomný test na overenie úrovne ovládania cudzieho jazyka (test z cudzieho jazyka sa nevyžaduje, ak uchádzač ku dňu prihlásenia sa do výberového konania predložil služobnému úradu kópiu dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni a od získania tohto dokladu neuplynuli viac ako dva roky) 4. Prípadová štúdia (písomná aj ústna časť) na overenie odborných znalostí a schopností 5. Osobný pohovor na overenie schopností a osobnostných vlastností Vysokoškolské vzdelanie získané v cudzine uchádzač preukazuje kópiou dokladu o jeho získaní spolu s kópiou dodatku k vysokoškolskému diplomu a s kópiou ich osvedčeného prekladu do štátneho jazyka (preklad českého jazyka sa nevyžaduje). Preklad musí byť predložený už pri prihlásení do výberového konania. Referencie: Uchádzač k CV predloží dve mená, pozície a kontaktné údaje osôb, ktoré môžu podať informácie o jeho pracovnej disciplíne, komunikácii, pracovných výsledkoch a pod. (priamy nadriadený, externý partner, učiteľ a pod.).