Manažér/ka služieb pre ľudí bez domova

Mesto Bratislava sa stáva aktívnou samosprávou v téme sociálnej spravodlivosti a prináša pilotné riešenia na dlhodobo zanedbané sociálne problémy pod vedením oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova na sekcii sociálnych vecí.
koordinátor
sociálne veci
verejná správa
ľudia bez domova
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1 400 EUR/mes. – osobný príplatok stanovený v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
1400

Náplň práce

1.      Koordinácia, realizácia, odpočtovanie a zodpovednosť za pridelené projekty oddelenia súvisiace s rozvojom nových foriem pomoci pre ľudí bez domova.

2.      Komunikácia a sieťovanie s poskytovateľmi sociálnych služieb a ďalšími relevantnými aktérmi v danej téme. 

3.      Príprava podkladov, prezentácií, materiálov a stanovísk v oblasti pomoci ľudom bez domova a s tým súvisiacich projektov pre potreby sekcie sociálnych vecí najmä oddelenia sociálneho bývania a ľudí bez domova. 

4.      Spolupráca s inými útvarmi magistrátu pri projektovej realizácii.

5.      Spolupráca s odbornou verejnosťou, mimovládnymi organizáciami, mestským časťami, Bratislavským samosprávnym krajom, štátnymi orgánmi a inštitúciami a ďalšími organizáciami a partnermi v sociálnej oblasti.  

6.      Mapovanie finančných a iných potrieb pomoci a systémových riešení v rámci svojej oblasti a tímová príprava návrhov opatrení. 

  1. Podieľanie sa na tvorbe, realizácii, monitoringu a evalvácii dotačných a grantových programov v oblasti svojej expertízy.

Koho hľadáme

Požiadavky na zamestnanca

·                Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, výhodou je vzdelanie v humanitných alebo sociálnych vedách,

·                Pracovné skúsenosti najmenej 1 rok,

·                Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,

·                Všeobecný rozhľad, orientácia v sociálnej oblasti, inováciách a sociálna citlivosť,

·                Schopnosť realizácie projektového manažmentu,

·                Manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, proaktívnosť, zanietenosť a dynamickosť pri plnení cieľov, konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie,   odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť analytického a koncepčného uvažovania, organizačné zručnosti; tímovosť a schopnosť spolupracovať, schopnosť motivovať kolegov a stmeľovať rozličných zástupcov komunít, schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením.

·         Plná znalosť štátneho jazyka a znalosť anglického jazyka na základnej úrovni.

·         Užívateľské ovládanie PC  (MS WORD, EXCEL, Internet atď.) a cloudových riešení od spoločnosti Microsoft.

·         Bezúhonnosť.

 

Výhodou:

·         Manažérske zručnosti z iných odvetví, ktoré je možné zhodnotiť.

·         Prax v sociálnej oblasti.

·         Skúsenosti s projektovým riadením.

·         Skúsenosti v oblasti podpory a pomoci ohrozeným skupinám, najmä sociálne vylúčeným komunitám;  skúsenosti v oblasti tvorby projektov a projektového manažmentu; skúsenosti s finančným manažmentom; skúsenosti s facilitátorskou a mediátorskou činnosťou; skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v predmetnej oblasti; skúsenosti s priamym výkonom pomáhajúcej profesie.

·         Znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nadstavbové vzdelanie alebo prax v oblasti ľudských práv.

Prečo si vybrať nás

Poď s nami pracovať na úplne nových inovatívnych projektoch v téme krízy dostupného bývania a pomoci ľuďom, ktorí už o domov prišli. 

Hľadáme ľudí, ktorí sú odvážni, odhodlaní a chcú realizovať nové pilotné projekty, ktoré privedú zo zámeru na papieri do reality.

Dôležitá je sociálna citlivosť, odvaha a rezilencia, schopnosť nadizajnovať realizáciu projektov a ich následné presadzovanie.

Príležitosť stáť za vznikom nových služieb zameraných na pomoc ľuďom, ktorí prišli o domov. Možnosť spolupracovať s neziskovými partnermi mesta v tejto téme. 

Budeš pracovať na vzniku úplne nových sociálnych služieb od ideového zámeru až po návštevu prvého človeka, ktorý potrebuje pomoc


Benefity:

1.      Možnosť vstúpiť do sociálnych tém a inovácií hlavného mesta Bratislava.

2.      Práca na zmysluplných a prospoločenských aktivitách.

3.      Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %

4.      Možnosť profesijného a odborného rastu.

5.      Ďalšie benefity:

a.       pružný pracovný čas

b.      zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona

c.       2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily

d.      sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc

e. možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Znalosť jazyka

  • - anglický jazyk - A2 - začiatočník

Dodatočné informácie

Informácie o výberovom konaní • Žiadosť o zaradenie do výberového konania • Motivačný list /max. dve normostrany/ • Štruktúrovaný profesijný životopis /max. 4 normostrany/ • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelaní • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka: • Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov a kandidátky • VK je viackolové • Súčasťou VK je vypracovanie prípadnej štúdie, s ktorou budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky prostredníctvom https://ats.nalgoo.com/gate/bratislava/position/54045 najneskôr do 29.11.2021.

Detaily

  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

O organizácii

Hlavné mesto SR Bratislava

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii