Vedúca/ vedúci oddelenia prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny

Bratislava roky ignorovala tie najzapeklitejšie sociálne problémy. Miesta mesta, kam sa mnohí neodvážia, komunity, ktorých sa ďalší boja alebo osudy, ktoré chce málokto pochopiť. To všetko mesto nechcelo vidieť alebo v horšom prípade používalo silu ako zdanlivé riešenie.
sociálne veci
prevencia
znižovanie rizík
verejná správa
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
osobný príplatok stanovený v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
1800

Náplň práce

1.    Vedenie tímu pracovníčok a pracovníkov oddelenia prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny, najmä:

a)    deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození

b)    ľudí, ktorí užívajú drogy a komunity v ohrozených lokalitách

2.    Starostlivosť o tím oddelenia (nábor, vedenie, motivačné faktory, systém práce a pod.).

 1. Príprava, tvorba, zabezpečovanie a vyhodnocovanie koncepčných materiálov v oblasti pomoci ohrozeným skupinám.

 2. Zabezpečovanie riešení a realizácie projektov, ako aj koordinácia činností oddelenia podľa schváleného strategického plánu sekcie v oblasti.

5.    Zabezpečovanie účelného a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta v oblasti projektov, opatrení a sociálnych služieb v predmetnej oblasti.

6.    Spolupráca pri tvorbe procesov za účelom koordinácie s ostatnými odbornými útvarmi sekcie, predovšetkým v súvislosti s prioritnými projektami oddelenia.

7.    Plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z aktuálnych potrieb SSV na základe pokynov priamych nadriadených, predovšetkým zástupkyne riaditeľa sekcie pre oblasť prevencie a znižovania rizík.

Koho hľadáme

Požiadavky na zamestnanca

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

 • Celkové pracovné skúsenosti najmenej 4 roky

 • Prax v manažmente minimálne 2 roky

 • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme

 • Jasná hodnotová orientácia v oblasti sociálnej pomoci a ľudských práv

 • Manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, organizačné zručnosti, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť motivovať tím a stmeľovať rozličných zástupcov komunít

 • Spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť

 • Proaktívnosť, zanietenosť a dynamickosť pri plnení cieľov

 • Konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie,   odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy,

 • Znalosť štátneho jazyka

 • Užívateľské ovládanie PC (MS WORD, EXCEL, Internet atď.)

 • Bezúhonnosť

Výhodou:

 • Výhodou je vzdelanie v humanitných alebo sociálnych vedách, v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, pedagogika, andragogika, manažment

 • Všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti a inováciách v danej oblasti výhodou

 • Prax v sociálnej oblasti výhodou

 • Znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výhodou, prípadne ochota potrebné vedomosti nadobudnúť

 • Znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni výhodou

 • Skúsenosti v oblasti podpory a pomoci ohrozeným skupinám, najmä sociálne vylúčeným komunitám;  skúsenosti v oblasti tvorby projektov a projektového manažmentu; skúsenosti s finančným manažmentom; skúsenosti s facilitátorskou a mediátorskou činnosťou; skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v predmetnej oblasti; skúsenosti s priamym výkonom pomáhajúcej profesie

 • Nadstavbové vzdelanie alebo prax v oblasti ľudských práv

Prečo si vybrať nás

My na sekcii sociálnych vecí chceme týmto problémom stáť čelom, riešiť ich odborne, citlivo a s dôrazom na kvalitu života všetkých, ktorých sa tieto ťažké témy týkajú. 

Vy môžete byť pri tom a viesť mnohé projekty na podporu vylúčených skupín! Stačí sa prihlásiť do výberového konania na vedúceho/vedúcu nášho nového oddelenia prevencie a znižovania rizík.

Benefity:

1.    Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %

2.    Možnosť profesijného a odborného rastu.

3.    Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas

 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily

 • sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc

 • možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Dodatočné informácie

Informácie o výberovom konaní • Žiadosť o zaradenie do výberového konania • Motivačný list /max. dve normostrany/ • Štruktúrovaný profesijný životopis /max. 4 normostrany/ • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelaní • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka: • Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov a kandidátky • VK je viackolové • Súčasťou VK môže byť vypracovanie prípadovej štúdie, s ktorou budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky prostredníctvom https://ats.nalgoo.com/gate/bratislava/position/54261 najneskôr do 6.12.2021

Detaily

 • Profesionál

O organizácii

Hlavné mesto SR Bratislava

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii