Vedúca/ vedúci Oddelenia prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny

Bratislava
Profesionál
Hlavné mesto Bratislava ponúka šancu zapojiť sa do chodu mesta zlepšovať prostredie, ako ľuďom žijúcim v Bratislave, tak aj návštevníkom. Staň sa aj Ty osobou, ktorá prispeje k fungovaniu mesta.
manažment
ohrozené skupiny
sociálna politika
Ihneď (dohodou)
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
od 1500
EUR / mesiac
od 1500 EUR/mes. + možnosť osobného príplatku

GROWNi je #NeziskovyProjekt. Ak si cez nás nájdeš prácu v komerčnej firme, tvoj nový zamestnávateľ prispeje na chod celej rozvojovej platformy. Ďakujeme, že sa hlásiš cez GROWNi a tým podporuješ našu #Udržateľnosť!

Manažér

Náplň práce

 1. Vedenie, koordinácia a manažment pracovníčok a pracovníkov Oddelenia prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny, najmä:

  a)    ľudí  ktorí užívajú drogy a komunity v exponovaných lokalitách,

  b)    deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození.

 2. Príprava, tvorba, zabezpečovanie a vyhodnocovanie koncepčných materiálov v oblasti drog a závislostí, opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako aj sociálnych služieb týkajúcich uvedených ohrozených skupín. 

 3. Zabezpečovanie riešení a realizácie projektov, ako aj koordinácia činností oddelenia podľa schváleného strategického plánu sekcie v oblasti prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny a exponované lokality (najmä, Stavbárska, Obchodná, Kopčianska).

 4. Zabezpečovanie účelného a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta v oblasti projektov, opatrení a sociálnych služieb v predmetnej oblasti.

 5. Spolupráca pri príprave rozpočtu – príprava podkladov na rozpočtovanie potrebných finančných prostriedkov v predmetnej oblasti v rámci rozpočtu mesta, vypracovanie podkladov na rozpočty parciálnych služieb a projektov, vypracovanie plánu čerpania rozpočtov, sledovanie jeho plnenia.

 6. Plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z aktuálnych potrieb SSV na základe pokynov priamych nadriadených.

Koho hľadáme

Požiadavky na zamestnanca

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, výhodou je vzdelanie v humanitných alebo sociálnych vedách, v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, pedagogika, andragogika, manažment,

 • Pracovné skúsenosti najmenej 5 rokov,

 • Prax v sociálnej oblasti najmenej 1 rok, prax v riadení min. 3 roky,

 • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,

 • Všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti a inováciách v danej oblasti

 • Odbornosť a legislatívny prehľad, príp. skúsenosť s jeho aplikáciou,

 • Manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, proaktívnosť, zanietenosť a dynamickosť pri plnení cieľov, konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie,   odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť analytického a koncepčného uvažovania, organizačné zručnosti; tímovosť a schopnosť spolupracovať, schopnosť motivovať kolegov a stmeľovať rozličných zástupcov komunít, schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením.

 • Znalosť štátneho jazyka a znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni.

 • Užívateľské ovládanie PC (MS WORD, EXCEL, Internet atď.).

 • Bezúhonnosť.

 

Výhodou:

Skúsenosti v oblasti podpory a pomoci ohrozeným skupinám, najmä sociálne vylúčeným komunitám;  skúsenosti v oblasti tvorby projektov a projektového manažmentu; skúsenosti s finančným manažmentom; skúsenosti s facilitátorskou a mediátorskou činnosťou; skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v predmetnej oblasti; skúsenosti s priamym výkonom pomáhajúcej profesie.

Znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nadstavbové vzdelanie alebo prax v oblasti ľudských práv.

Výhodou základný prehľad platnej legislatívy týkajúcej sa drogovej politiky.

Prečo si vybrať nás

Hlavné mesto Bratislava ponúka šancu zapojiť sa do chodu mesta zlepšovať prostredie, ako ľuďom žijúcim v Bratislave, tak aj návštevníkom. Staň sa aj Ty osobou, ktorá prispeje k fungovaniu mesta.

Znalosť jazyka

 • - anglický jazyk - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Poznámka: • Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov a kandidátky • VK je viackolové • Súčasťou VK je vypracovanie prípadnej štúdie, s ktorou budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky prostredníctvom https://ats.nalgoo.com/gate/bratislava/position/41742 najneskôr do 04.04.2021.