Manažér/manažérka služieb pre ľudí bez domova v sekcii sociálnych vecí

Mesto Bratislava ide odvážne vpred a púšťa sa aj do dosiaľ zanedbaných tém. Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom sekcie sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sa venuje najmä problematike starších občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby; občanom bez prístrešia.....
ukončenie bezdomovectva
ľudia bez domova
projektový manažment
Bratislava
sociálne veci
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
osobný príplatok stanovený v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností
1400

Náplň práce

 1. Koordinácia, realizácia, odpočtovanie a zodpovednosť za pridelené projekty oddelenia súvisiace s rozvojom nových foriem pomoci pre ľudí bez domova.

 2. Komunikácia a sieťovanie s poskytovateľmi sociálnych služieb a ďalšími relevantnými aktérmi v danej téme. 

 1. Príprava podkladov, prezentácií, materiálov a stanovísk v oblasti pomoci ľudom bez domova a s tým súvisiacich projektov pre potreby sekcie sociálnych vecí najmä oddelenia sociálneho bývania a ľudí bez domova. 

 1. Spolupráca s inými útvarmi magistrátu pri projektovej realizácii.

 1. Spolupráca s odbornou verejnosťou, mimovládnymi organizáciami, mestským časťami, Bratislavským samosprávnym krajom, štátnymi orgánmi a inštitúciami a ďalšími organizáciami a partnermi v sociálnej oblasti.  

 1. Mapovanie finančných a iných potrieb pomoci a systémových riešení v rámci svojej oblasti a tímová príprava návrhov opatrení.  Podieľanie sa na tvorbe, realizácii, monitoringu a evalvácii dotačných a grantových programov v oblasti svojej expertízy. 

Koho hľadáme

 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, výhodou je vzdelanie v humanitných alebo sociálnych vedách,

 2. Pracovné skúsenosti najmenej 1 rok,

 1. Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,

 1. Všeobecný rozhľad, orientácia v sociálnej oblasti, inováciách a sociálna citlivosť,

 1. Schopnosť realizácie projektového manažmentu,

 1. Manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, proaktívnosť, zanietenosť a dynamickosť pri plnení cieľov, konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie,  odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť analytického a koncepčného uvažovania, organizačné zručnosti; tímovosť a schopnosť spolupracovať, schopnosť motivovať kolegov a stmeľovať rozličných zástupcov komunít, schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením.

 1. Plná znalosť štátneho jazyka a znalosť anglického jazyka na základnej úrovni.

 1. Užívateľské ovládanie PC  (MS WORD, EXCEL, Internet atď.) a cloudových riešení od spoločnosti Microsoft.

 2. Bezúhonnosť

Výhodou:

 • Manažérske zručnosti z iných odvetví, ktoré je možné zhodnotiť.

 • Prax v sociálnej oblasti.

 • Skúsenosti s projektovým riadením.

 • Skúsenosti v oblasti podpory a pomoci ohrozeným skupinám, najmä sociálne vylúčeným komunitám;  skúsenosti v oblasti tvorby projektov a projektového manažmentu; skúsenosti s finančným manažmentom; skúsenosti s facilitátorskou a mediátorskou činnosťou; skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v predmetnej oblasti; skúsenosti s priamym výkonom pomáhajúcej profesie.

 • Znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Nadstavbové vzdelanie alebo prax v oblasti ľudských práv.

Prečo si vybrať nás

Zaručujeme vysokú motiváciu projektových tímov sekcie sociálnych vecí a sprievod v dobrodružnom úradníckom prostredí. Očakávame zmysel pre detail a zodpovednosť, akčný prístup a tímové nastavenie.

Dodatočné informácie

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania 2. Motivačný list /max. dve normostrany/ 3. Štruktúrovaný profesijný životopis /max. 4 normostrany/ 4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelaní 5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Termín nástupu: dohodou Poznámka: • Na osobné/ online stretnutie si zamestnávateľ vyhradzuje právo pozvať len vybraných kandidátov. • VK je viackolové • Súčasťou VK je vypracovanie prípadnej štúdie, s ktorou budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 04.08.2022.

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

Manažér

O organizácii

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii