Konzultant / analytik v tíme hlavného ekonóma

Poď zlepšovať procesy a hospodárenie mestských organizácií cez výkonnostné audity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta.
analytik
konzultant
verejná správa
ekonómia
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Základná zložka nástupnej mzdy vo výške od 1 800 EUR/ mesiac - možnosť osobného príplatku podľa skúseností a predchádzajúcej praxe
1800

Náplň práce

-       Príprava plánu auditu na základe verejne dostupných údajov a rozhovorov so stakeholdermi na magistráte

-       Komunikácia a získavania podkladov od auditovaných organizácií

-       Získavanie podkladov z externých zdrojov za účelom benchmarkingu

-       Spracovanie a analýza podkladov od auditovaných organizácií

-       Návrh opatrení a odporúčaní na základe zistení z dodaných podkladov

-       Kvantifikácia potenciálnych úspor, nákladov či výnosov jednotlivých opatrení

-       Sumarizácia a prezentácia výsledkov vedeniu organizácie a mesta

Koho hľadáme

Požadované schopnosti

-       Analytické schopnosti, schopnosť rýchlo pochopiť novú oblasť či tému

-       Proaktívna komunikácia

-       Pokročilá práca s MS Excel (kontingenčné tabuľky, VLOOKUP/SUMIF) , schopnosť rýchlo spracovať a analyzovať dáta

-       Základná znalosť účtovníctva (zorientovať sa v hlavnej knihe či výsledovkách)

-       Základná znalosť procesu verejného obstarávania a zákona o VO

-       Základná znalosť rozpočtovania vo verejnej správe výhodou

-       Schopnosť efektívnej a stručnej prezentácie zistení a dát

Požadované skúsenosti a vzdelanie

-       Skúsenosti z konzultačnej a analytickej práce, napr. z analytických inštitútov štátnej správy, z veľkej štvorky či iných konzultačných firiem

-       Skúsenosť s prácou vo verejnom sektore výhodou

-       Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa so zameraním na kvantitatívne metódy a/alebo financie (ekonómia, financie, štatistika, matematika)

-       Prax v oblasti minimálne 3 roky

Prečo si vybrať nás

Hľadáme človeka, ktorý bude v tíme hlavného ekonóma pracovať ako interný konzultant/analytik na výkonnostných auditoch mestských rozpočtových a príspevkových organizácií. Práca bude o spracovaní a analýze dát, analýze procesov a postupov, ako aj o návrhu opatrení a odporúčaní. Ide o prácu v malom tíme (do 5 ľudí), ročne sa budeme venovať približne 3 organizáciám, resp. skupinám organizácií.  

Dodatočné informácie

Poznámka: Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky prostredníctvom https://ats.nalgoo.com/gate/bratislava/position/53916 najneskôr do 22. novembra 2021. Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Vypracované zadanie podľa prílohy 3. Životopis. 4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zadanie na vypracovanie Hlavné mesto zriaďuje a prevádzkuje 7 zariadení pre seniorov: 1. Domov seniorov ARCHA (IČO: 30779278, https://finstat.sk/30779278) 2. Dom tretieho veku (IČO: 30842344, https://finstat.sk/30842344) 3. Domov jesene života (IČO: 00490873, https://finstat.sk/00490873) 4. Domov pri kríži (IČO: 00641405, https://finstat.sk/00641405) 5. GERIUM (IČO: 31755534, https://finstat.sk/31755534) 6. Petržalský domov seniorov (IČO: 30775205, https://finstat.sk/30775205) 7. Domov seniorov Lamač (IČO: 00896276, https://finstat.sk/00896276) Z verejne dostupných údajov, zverejnených v registri účtovných závierok (resp. dostupných cez Finstat), v záverečných účtoch hlavného mesta SR Bratislavy (https://bratislava.sk/sk/zaverecny-ucet), v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb (https://opendata.bratislava.sk/dataset/show/centralny-register-socialne-sluzby-bsk) či v iných zdrojoch, pripravte odpoveď maximálne na 5 obsahových strán prezentácie na nasledovné otázky: 1. Ako sa vyvíjajú náklady mestských zariadení pre seniorov? Z hľadiska výšky, štruktúry a porovnanie medzi jednotlivými zariadeniami. 2. Ako sa vyvíjajú výnosy mestských zariadení? Z hľadiska štruktúry, pomeru k nákladom a miery závislosti na dotáciách od zriaďovateľa. 3. Ako podobné alebo odlišné sú jednotlivé zariadenia z hľadiska nákladov a výnosov na jedno miesto? 4. Dajú sa zariadenia na základe dostupných údajov zatriediť do rôznych skupín/klastrov? V analýze sa sústreďte primárne na roky 2017-2020.

Detaily

  • Profesionál

O organizácii

Hlavné mesto SR Bratislava

Magistrát hlavného mesta Bratislavy je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora Bratislavy. Zabezpečuje z odbornej stránky návrhy mestských politík, ich následnú implementáciu, správu a d..
Viac o organizácii