Vedúci Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli

PC znalosti – používateľ Microsoft Word – pokročilý Microsoft Excel – pokročilý Microsoft Powerpoint - pokročilý Microsoft Outlook – pokročilý MS Access – výhodou
veda
výskum
inovácie
Horizont Európa
Brusel
SLORD
Miesto
Brusel
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, plus cestovné náhrady a príspevok na ubytovanie
od 2000 €

Náplň práce

Úlohy vedúceho zamestnanca kancelárie SLORD:

- zodpovednosť za činnosť Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD);

- koordinácia informačných, poradenských, školiacich a networkingových aktivít SLORD;

- koordinácia informovania slovenskej vedeckej komunity a priemyselnej sféry o možnostiach zapájania sa do programov a iniciatív Európskeho výskumneho priestoru, a to najmä do programov Horizont Európa, COST, Vesmírny program Únie a iné, v spolupráci s národnou sieťou NCP (národné kontaktné body) pre program Horizont Európa;

- strategické nastavenie monitorovania a včasného informovanie o vývoji politík EÚ v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako aj sledovanie najlepších praxí v EÚ,

- zavedenie konkrétnych nástrojov na zvýšenie zapájania sa slovenských výskumných organizácií a podnikov do európskych sietí a do zahraničných projektových konzorcií, aktívne vyhľadávanie úspešných koordinátorov projektov s cieľom zvýšenia zapojenia slovenských partnerov do projektov vrátane vytvárania databáz partnerov;

- sprostredkovanie stretnutí a kontaktov pre slovenské subjekty s európskymi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v Bruseli,

- koordinácia organizovania informačných dní, workshopov, seminárov, konferencií a školiacich aktivít vrátane špecifického zamerania, napr. na univerzity, malé a stredné podniky, a pod.;

- zavedenie konkrétnych nástrojov na zviditeľňovanie a popularizáciu slovenského výskumu, vývoja, inovácií na európskej úrovni,

- spolupráca s európskou sieťou styčných kancelárií pre výskum a vývoj a ďalšími zainteresovanými stranami vrátane zástupcov SZ SR pri EÚ v Bruseli, MŠVVaŠ SR a CVTI SR;

- spolupráca s národnou sieťou NCP a národnými delegátmi vrátane systémov NCP ostatných členských krajín EÚ;

- spolupráca s Európskou komisiou a ďalšími európskymi partnerskými inštitúciami;

- účasť na programových výboroch Horizontu Európa a informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou;

- podieľanie sa na riešení odborných projektových úloh.

Koho hľadáme

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

pozícia nie je vhodná pre absolventa

Požadovaná prax

Minimálne 5 rokov

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody

Odborný rast, školenia

Pružná pracovná doba

Firemné akcie (športové, spoločenské)

Príspevok na športovanie

Príspevok na DSS

Práca v dynamickom kolektíve

Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú:

1. motivačný list,

2. profesijný životopis vo formáte Europass,

3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.

Znalosť jazyka

  • - anglický - C1 - pokročilý
  • - francúzsky - B1 - mierne pokročilý

Dodatočné informácie

Odborné predpoklady a zručnosti: - prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií; - detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe; - priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (Horizont 2020, FP7); - preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji; - skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná. Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať: - výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach; - výbornými prezentačnými schopnosťami; - proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci; - analytickým, logickým a technickým myslením; - systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich; - tímovým duchom a otvorenou komunikáciou; - flexibilitou a vysokým pracovným nasadením. Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 15.1.2022. Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom. Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia návrh stratégie kancelárie SLORD zameranú na tieto okruhy: 1. Posilnenie aktivít zameraných na zapájanie akademického sektora do medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu. 2. Posilnenie aktivít na zapojenie súkromného sektora do medzinárodnej výskumno-inovačnej spolupráce. 3. Posilnenie aktivít zameraných na zvýšenie viditeľnosti slovenských univerzít a slovenských výskumných organizácií v európskom výskumnom priestore. Adresa spoločnosti Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A 840 05 Bratislava Kontakt RNDr. Ing. Anna Krivjanská, anna.krivjanska@cvtisr.sk Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 1.12.2021 Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.2.2022

Detaily

  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Centrum vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdel..
Viac o organizácii