Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa v oblasti „Civilná bezpečnosť pre spoločnosť“

Podporujeme Slovensko v ERA (Európsky výskumný priestor)
národný
kontaktný
bod
program
horizont
európa
Miesto
Bratislava
Nástup
1. október 2022
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
od 1800 €

Náplň práce

 • Zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant v programe Horizont Európa a o relevantných informáciách a dokumentoch;

 • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a partnerov do projektov;

 • Organizovanie informačných dní, prezentácií, workshopov, seminárov a školiacich aktivít pre potenciálnych žiadateľov o čerpanie grantu vo zverenej oblasti;

 • Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa (výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam, tretiemu sektoru) o formálnych, administratívnych a finančných pravidlách programu vo zverenej oblasti;

 • Poskytovanie asistencie potenciálnym žiadateľom pri tvorbe žiadosti o grant a pri elektronickom podaní žiadosti;

 • Posudzovanie projektových zámerov/žiadostí o grant s cieľom ich kvalitatívneho zlepšenia a následne ich vyššieho bodového ohodnotenia;

 • Vytváranie, udržiavanie a dopĺňanie databázy kontaktov stakeholderov vo zverenej oblasti;

 • Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;

 • Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.

Koho hľadáme

Odborné predpoklady a zručnosti:

 • prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;

 • detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe, upravujúcich oblasti „Security“;

 • priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (FP7, Horizont 2020);

 • preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;

 • skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:

 • -výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;

 • výbornými prezentačnými schopnosťami;

 • proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;

 • analytickým, logickým a technickým myslením;

 • systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;

 • tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;

 • flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody:

 • Odborný rast, školenia

 • Pružná pracovná doba

 • Firemné akcie (športové, spoločenské)

 • Príspevok na športovanie

 • Príspevok na DSS

 • Práca v dynamickom kolektíve

 • Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Znalosť jazyka

 • - anglický - C1 - pokročilý

Zručnosti

 • - MS office - stredne pokročilý
 • - MS Access - začiatočník

Dodatočné informácie

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú: 1. motivačný list, 2. profesijný životopis vo formáte Europass, 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania. Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 30.9.2020. Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom. Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia návrh opatrení na zvýšenie účasti slovenských subjektov v programe Horizont Európa oproti súčasnému stavu – za oblasť: „Security“, ktoré budú prezentovať na osobnom pohovore. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 10. 2022. Adresa spoločnosti Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A 811 04 Bratislava

Detaily

 • Profesionál
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
1. okt 2022

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdel..
Viac o organizácii